Homo sexmän malmö escort män västmanland

homo sexmän malmö escort män västmanland

Både Eriksson och Knutagård har ett professionellt insiderperspektiv som har etablerats genom mångårig erfarenhet av socialt arbete inom HBT-samhället i Sverige och internationellt. De har bägge mött män som sålt sex på olika arenor i det arbete som de nämner ovan. Låt oss nu se på våra frågeställningar som ligger till grund för rapporten.

Denna kan därefter ligga till grund för att formulera framtida insatser riktade till målgruppen. Viktiga delar för att uppnå detta är kartläggning och kunskapsgenerering.

Vi har försökt kartlägga genom att intervjua män som säljer sex till män via internet. Dessutom har vi försökt utveckla teoretiska resonemang i syfte att skapa begreppsliga verktyg som gör det möjligt att bättre förstå fenomenet i en samtida kulturhistorisk kontext.

På så sätt menar vi att det blir möjligt att på ett mer adekvat sätt utforma insatser för målgruppen. För att göra detta ställde vi ett antal frågor.

Vilka teoretiska resonemang i syfte att skapa begreppsliga verktyg gör det möjligt att bättre förstå fenomenet män som säljer sex till män på internet? Hur börjar män sälja sex till män på internet och vad motiverar dem?

Hur går denna verksamhet till? Vilka säkerhetsstrategier har männen anlagt inom denna verksamhet? Vilka fördelar upplever männen av verksamheten?

Vilka nackdelar upplever männen av verksamheten? Låt oss göra några avgränsningar innan vi går vidare. Därför har vi inte tagit med män som säljer sex till kvinnor. Syftet har varit att se hur män säljer sex till män på internet, därför har vi uteslutit andra arenor där fenomenet kan förekomma. Vidare har vi inte intervjuat vare sig köpare eller profitörer av denna verksamhet, utan enbart utgått från säljarnas perspektiv. Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn.

Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv.

Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa. Denna definition menar vi ger en förståelse av den bredd och det djup som mänsklig sexualitet omfattar Sexuell läggning Med sexuell läggning avses hetero-, homo- eller bisexualitet.

Där heterosexuell läggning innebär förmåga att känna lust och attraktion till någon av motsatt kön. Homosexuell betecknar förmåga att känna lust och attraktion till någon av samma kön.

Bisexuell innefattar förmåga att känna lust och attraktion till både kvinnor och män. Enligt verksamhetsteoretiker är det i samhällets olika verksamheter som den sexuella läggningen konstrueras. Människans sexuella behov uppstår i och genom verksamhet och eftersom den är så varierande i olika primärgrupper t. Några vill utveckla starka sexuella behov, andra svaga, några vill rikta sexualiteten mot det motsatta könet, några mot det samma o.

Vidare lär vi oss att verksamheter är hierarkiskt ordnade på ett visst sätt, som att vissa sexuella verksamheter, till exempel homosexuell verksamhet är underordnad den heterosexuella. Vidare tillägnar vi oss kunskap om och erfarenheter av hur denna hierarki ska upprätthållas, relationer som alltid har en maktaspekt. På samma sätt är det inte heller helt Prostitution som till innehåll och former präglas av de existerande samhällsförhållandena föreligger när minst två handlande parter under marknadsmässiga betingelser köper respektive säljer fysiskt tillträde till kropp eller andra sexuella handlingar.

Den ena parten, köparen, köper sig således fysiskt tillträde till den andra partens kropp eller förfogande över vissa av den andra partens fysiska beröringar för egna syften under viss tid. Den andra parten, den prostituerade, säljer fysiskt tillträde till sin kropp eller förfoganderätten över vissa fysiskt berörande handlingar för köparens syften under viss tid.

Den transaktion som prostitutionen innefattar betalas vanligen i pengar, men även andra betalningsmedel kan förekomma Borg et. Definitionen sätter in prostitutionen i ett samhällsperspektiv och kopplar den till marknaden, samtidigt som den blir väl detaljerad när det gäller transaktionerna.

Socialstyrelsen definierar prostitution i sin rapport Kännedom om prostitution på följande sätt Socialstyrelsens rapport Prostitution är när minst två parter köper eller säljer tjänster mot ersättning vanligen ekonomisk ; vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten.

Den definitionen är mycket kortare men lämnar mer spelrum för tolkningar. Vi har använt den kulturhistoriska verksamhetsteorins begrepp verksamhet se under teoriavsnittet och lagt perspektivet utifrån dem som säljer sex.

På så sätt har vi valt att beskriva fenomenet som en sexsäljarverksamhet. När vi i övrigt blir tvungna att hänvisa till begreppet prostitution syftar vi på de ovanstående definitionerna. Speciellt då den första som blir mer heltäckande samt ligger i linje med vår egen teoretiska referensram. När man använder begreppet prostitution ur latinets prosti tuo , vilket betyder utbjudande av sexuella tjänster mot betalning, är det nästan synonymt med kvinnor som bjuder ut sex till män för pengar.

Ett begrepp som är historiskt belastat, osynliggör männen och döljer dessutom köparen. Därför har man sedan talet använt begreppet könshandel i Skandinavien för att sammanfatta alla aktörers verksamhet med direkt anknytning till prostitution; som aktörer räknas såväl de prostituerade och deras kunder som profitörer, t. Med begreppet försöker man förstå verksamheten som ett samhällsfenomen, ett perspektiv som vi delar. När SOU menar att könshandel inbegriper båda parters handlande, samtidigt som det gör klart vad det egentligen är frågan om, nämligen en handel som går ut på att tillfredsställa köparens sexualdrift SOU Begreppet hämmar förståelsen av män som säljer sex till män Marknad Begrepp som använts synonymt med prostitution och beskrivningar av den är köp av sexuella tjänster, könshandel, människohandel för sexuella ändamål och sexindustri för att nämna några.

Vi väljer att använda marknad som övergripande begrepp, utan att vara ekonomiskt renläriga, alltså benämna fenomenet som begreppet sexmarknad. Med marknad menar vi ett verksamhetssystem där det finns ett stort antal aktörer. Där finns säljare och köpare och varor och tjänster, men också tillverkare, leverantörer, återförsäljare, konkurrenter och olika Den påverkar människor, bland annat genom media så att behov aktiveras eller nya uppstår hos individer eller grupper.

Marknaden har också olika typer av nätverk, värderingar eller moral. Den har såväl inre regler och lagar som yttre, vilka reglerar spelreglerna för verksamheterna. Den har en geografisk dimension och kan därför vara lokal, regional, nationell eller internationell. Ett viktigt mål med marknaden är att åstadkomma ett så fritt utbyte av varor och tjänster som möjligt. Med marknad som begrepp för ett verksamhetssystem, har vi valt att undersöka ett av dess delsystem sexsäljarverksamheten Bruksvärde och bytesvärde När man köper och säljer brukar det röra sig om tjänster och varor.

Vi vill ta hjälp av klassiska sociologiska definitioner av begreppen bruks- och bytesvärde i rapporten för att kunna förstå vårt fenomen. Ett resultat av mänskligt arbete är produkter som kan tillfredsställa människans behov. De produkterna sägs ha ett bruksvärde. Förutom att vara till nytta för den enskilda människan kan produkten ha ett bytesvärde. De produkterna framställs inte för direkt konsumtion utan för att bytas eller säljas på marknaden. Produkterna kallas även varor då de inte frambringas för direkt konsumtion.

Varor måste ha ett bruksvärde annars skulle ingen köpa dem, på så sätt har varje vara samtidigt ett bruks- och ett bytesvärde. För att en vara ska få bytesvärde krävs ett samhälle som grundas på byte, vars grad av arbetsdelning bestämmer bytesvärdets omfattning.

En varas bytesvärde bestäms av den mängd arbete som krävs för att producera den och som godkänns av båda parter. Alltså arbetstimmar i att förfärdiga en vara kan räknas som likvärdiga som en annan vara i utbytet. Med andra ord kan man säga att ens arbetskraft kan räknas som bytesvärde.

Även pengar är en handelsvara till exempel på den finansiella marknaden. En varas pris bestäms däremot genom konkurrensen mellan säljare och köpare, genom förhållandet mellan tillgång och efterfrågan, samt mellan utbud och behov. Vi stannar vid detta. Vidare beskriver vi hur vi gått till väga med att samla in material. När vi kommit så långt övergår vi först till att ge en kort historisk skildring av män som säljer sex till män för att sedan ge en vinjett av varje respondent för att försöka finna svar på våra frågor.

Sedan ger vi oss i kast med att beskriva och analysera och då först se närmare på vägen in i sexsäljarverksamheten, motiven för första gången och för att fortsätta. Sedan fortsätter vi med hur respondenterna går till väga och vilka handlingskompetenser de erhåller.

Därefter ser vi på de fördelar samt problem som respondenterna uppger att de möter och upplever samt vilka säkerhetsstrategier de anlagt. Vi fortsätter rapporten med ett resonemang om profitörerna i verksamheten. Vi vill helt kort lyfta fram några resonemang som vi finner betydelsefulla för rapporten. Verksamheter är alltid knutna till ett samhälle eller en kultur och en specifik historisk tidsperiod.

Enligt det verksamhetsteoretiska perspektivet kopplar människans deltagande i verksamheter ihop henne med omvärlden och utan verksamhet finns ingen relation mellan människor eller deras fysiska miljö, med andra ord ingen kommunikation utan verksamhet och ingen verksamhet utan kommunikation, jämför med Shibutanis begrepp sociala världar Shibutani Det är därför vi endast genom verksamheter kan förstå den enskilda människans psykologiska liv och omgivningen som hon lever i Knutagård a.

Verksamheten kopplar alltså ihop den enskilda människan med andra genom en process av ömsesidig påverkan. På så sätt byggs relationer upp av handlingar, genom att människor involverar varandra.

Därigenom skapas, förändras, upprätthålls och avslutas relationer kontinuerligt beroende på människors behov Knutagård a.

Professorn i psykologi Pär Nygren uttrycker det som att: De skapas, upprätthålls, förändras och slocknar bara som ett resultat av de handlingar som bygger upp de verksamheter genom vilka människorna involverar varandra som viktiga behovsobjekt Knutagård a: Genom människans praktiska deltagande i verksamheter formas hennes självbilder, gamla kan utmanas eller bekräftas och nya kan växa fram.

Allt beroende på vilka verksamheter vi deltar i, hur vi kvalificerar oss i dem, till vilken omfattning vi når upp till våra mål och på så sätt tillgodoser våra behov. Vi utvecklar oss således genom vårt deltagande i verksamheter Knutagård a Utveckling genom verksamheter Av ovanstående resonemang förstår vi att samtliga de verksamheter som en individ har deltagit i, dess unika verksamhetshistoria, frambringar individens personlighet.

De olika verksamheterna i en människas liv kan liknas vid en lavalampa från talet Knutagård a. Där lavan genom värme stiger upp i olika storlekar och former, för att sedan svalna, dala och bli ett med grundmaterialet, för att åter flyta upp i lampan, se illustration 1 sidan Verksamheterna kan vara integrerade i varandra i olika hög grad och tillgängliga för människan vid samma tillfälle. Vidare kan en verksamhet hos en individ hållas isolerad, hemlig och för andra människor verka som att den går stick i stäv med individens andra verksamheter Knutagård a.

Männen i rapporten som säljer sex till andra män på 1 För en djupare presentation av teorin och dess begrepp hänvisas till Introduktion till verksamhetsteori Knutagård a.

Ett annat exempel är köparna vilka kan vara gifta män med fru och barn som då och då kan ha sex med andra män. Den isolerade verksamheten kan också ligga i strid med andra verksamheter i en människas liv och på så sätt ge upphov till slitningar och smärta hos den enskilda människan.

Något som även framkommer i undersökningen. Exempel på flödet av verksamhetsfält i en ung mans liv som säljer sex. Modifierat från Knutagård a: Förutom detta kan samma verksamhet under en människas liv ha olika innebörd Knutagård a.

Exempelvis kan en gemensam semesterresa i början av ett förhållande genomföras för att föra parterna samman, medan parterna efter 10 år väljer att ta var sin semesterresa för att ta paus från varandra och på så sätt komma varandra närmare i relationen. En gemensam semesterresa för samman parterna i det första fallet, men skulle kanske kunna separera dem i det senare. Verksamheterna kan vara nödvändiga eller frivilliga, de kan också vara planerade eller spontana.

Därtill är någon av verksamheterna den ledande eller den dominerande verksamheten. Vilket inte behöver vara den som är tidskrävande eller nödvändig för individen. Istället kan det vara den verksamhet som betyder mest för personen under en tid och i ett sammanhang av livet Knutagård a.

I våra fall verkar sexsäljarverksamheten inte vara den dominerande verksamheten för våra respondenter, utan istället underordnad en annan sådan ledande verksamhet, såsom genomförande av högskolestudier utomlands, inköp av bostadsrätt med mera. Sexsäljarverksamheten ser även ut att vara frivillig, respondenterna har själva valt att gå in i verksamheten, samt något de planerat att göra. Oavsett avsikten och betydelsen av verksamheten sker en socialisering genom deltagandet i den.

Den ryske psykologen Lev Semenovich Vygotskij 2 ansåg att vi aldrig interagerar direkt med andra utan genom kulturellt skapade redskap eller verktyg artefakter. Det är genom mediering av dessa verktyg, till exempel språk, bild, internet, som människan agerar och uppfattar sin omvärld. Dessa är kulturellt skapade i gemenskaper eller verksamheter. Socialiseringsprocessen sker i samhällets olika delverksamheter genom en internaliseringsprocess av de kulturella verktygen där det främsta hjälpmedlet är språket.

Vygotskij formulerar det som att internaliseringsprocessen av socialt tals historia är också socialiseringen av barns praktiska intellekts historia Vygotsky Därigenom, menar Vygotskij, uppenbaras vår kulturella utveckling på två sätt: Nygren beskriver socialiseringsprocessen som att individen träder in i samhället genom olika verksamheter för att genom dessa delverksamheter träda in i samhället. Samtidigt bosätter sig samhället i individen genom dessa verksamheter.

Nygren menar att i olika sociala system har olika typer av kompetens överlevnadsvärde. Och utifrån dessa kompetenser kan man utveckla och realisera olika överlevnadsstrategier Nygren För att nå dessa överlevnadsvärden måste den enskilda personen underkasta sig de regler, värden och normer som gäller för verksamheten.

Resultatet blir, hävdar författaren, en person som mer eller mindre känslomässigt, kognitivt och socialt kvalificerat sig för att självständigt kunna hantera ett meningsfullt liv i den aktuella verksamhetens kultur. Med andra ord säger Nygren att socialisering till en viss grad förutsätter underkastelse under bestämda verksamheters regler och normer för att man ska kunna kvalificera sig till vissa kompetenser med överlevnadsvärde. Något som med tydlighet framkommer i rapporten.

Men socialiseringsprocessen går samtidigt hand i hand med människans egen personlighetsutveckling, skapandet av människans identitet Personlighetsutveckling Verksamhetsteoretiker brukar betona de kollektiva processerna när de ska förklara personligheten. Det är i växelverkan mellan den enskilda personen, gruppen och samhället som människans utveckling, både förståndsmässigt, känslomässigt och socialt, ska förstås. Oftast när vi tänker på människans utveckling tänker vi enbart på den utifrån de kunskapsmässiga processerna.

Ovanstående är ett synsätt som Nygren delar, författaren anser att barn utvecklar den intellektuella förmågan i förhållande till föremål, medan de utvecklar den känslomässiga 2 Vi har använt den svenska stavningen av Vygotskij i texten, men vid citat av författaren har vi behållit originalspråkets stavning.

Vid referenser till Vygotskij kan det ibland vara förvillande med stavningen beroende på att det kyrilliska alfabetet, som används i ryskan, översätts olika på olika språk. De två systemen skapar en holistisk integrerad process, där barnets personlighet blir utvecklad Nygren Verksamhetsteoretiker menar att människor involveras i varandras liv genom produktion och konsumtion där den materiella sidan alltid har en social dimension. Begreppet arbete är ett ledord här. Även om personligheten är individuell, så är den alltid en del av den samhälleliga omgivningen, eller som den danske filosofen K.

Løgstrup sammanfattar det, att den enes liv är invecklat i den andres Løgstrup Så vi måste ha med oss biologi, kognition, emotion och social gemenskap när vi talar om personlighetsutveckling. Verksamhetsteoretiker framhåller att personlighetsutvecklingen och formandet av personligheten sker på olika verksamhetsarenor, såsom familj, kamratgrupp, skola, arbete, fritid, kultur och nöjen Knutagård a.

Etienne Wenger, en av männen bakom begreppet situationellt lärande, hävdar att deltagande i sociala verksamheter är en grundläggande process för lärandet och genom vilket vi formas till de personligheter vi är Wenger Människan utvecklar alltså handlingskompetenser som har överlevnadsvärde innanför de aktuella sociala system som hon är verksam i. Vi får en benägenhet att handla på ett särskilt sätt i en bestämd situation. En benägenhet som baseras på att vi vid tidigare tillfällen tillfredsställt våra behov och upplevt en känslomässig laddning i en speciell social kontext.

I vårt fall sker personlighetsutvecklingen även i sexsäljarverksamheten. Personligheten är något som man tillägnar sig och utvecklingsprocessen är inte upprepningsbar. De olika arenorna har skiftande betydelse för den enskilda människan, till exempel vikten av internet. Dessutom varierar verksamhetsarenorna i betydelse under olika livssituationer och utvecklingsfaser i människans liv Knutagård a. Det är helheten av alla verksamheter som är avgörande för personligheten.

En helhet som enligt ryske psykologen Leontiev: Personlighetsutvecklingen är inget som bara tillhör barn- och ungdomstiden utan fortsätter hela livet.

Den sker alltid inom ramen för socialiseringsprocessen och i ett inre dialektiskt förhållande till varandra. Detta gäller givetvis även för våra respondenter.

Men vad får oss då att gå in i vissa verksamheter, till exempel för att utveckla vår personlighet? Motiv En viktig fråga i undersökningen är vilka motiv som driver männen att träda in i sexsäljarverksamheten.

Ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv kan vi säga att behov är en förutsättning för verksamheten och sätter igång den, medan motiv ger mening åt verksamheten. För att förklara motivens utveckling använder Nygren begreppet verksamhetsåterspegling. Dessa erfarenheter tjänar senare som en guide för liknande handlingar i andra verksamheter, alltså vi lär av erfarenheten.

Vi kan illustrera detta genom exempel som ligger nära vår framställning. En yngre man erbjuds pengar för den sex han ändå vill ha. Han tackar ja till erbjudandet och upplever en dubbel betalning. Dels fick han den sex han ville ha, dels fick han de pengar han behövde. Erhåller mannen på nytt pengar för den sex han ändå vill ha ser han kanske möjligheten att erhålla pengar för sex och genom det finns möjligheten att han i fortsättningen kan komma att kräva pengar för denna typ av sex, en viss typ av sex eller för all sex.

Istället för att pengar åtföljer sex, så ledsagar nu pengar sex och det sker i en verksamhet. Vi finner att den unge mannen har utvecklat ett motiv genom en kombination av känslomässig och intellektuell kunskap baserad på en rad händelser som skett tidigare.

Ett motiv som påverkar honom nu. Det är när flera verksamhetsåterspeglingar inom en genre bildar ett mönster som vi får ett motiv, som i vårt fall att sälja sex. Det är inte nog med att motivet finns, utan det måste också aktiveras. Något som Nygren anser sker dels genom en personlighetsstyrd aktivering, nämligen att det motiv som blir aktiverat befinner sig överst i personens motivhierarki och samtidigt är relevant i den aktuella situationen.

Dels genom situationsstyrning, nämligen att motivet styrs av den verksamhetsåterspegling som utlöses av en yttre social stimulans i en konkret situation Nygren Vi kan se både personlighetsstyrd och situationsstyrd aktivering hos våra respondenter första gången.

För att fortsätta exemplet så behövde inte den yngre mannen tycka om att sälja sex bara för att han prövar, men genom att delta i sexsäljarverksamheten utvecklas bland annat nya verksamhetsåterspeglingar, som när tiden är inne, gör att motivet nöje blir funktion får honom att sälja sex. Vilket även visar på att motiven är i en ständig process. Vidare är motiven hierarkiskt organiserade, där några av motiven håller ordning på de andra.

Nygren formulerar det på följande sätt: Motiven i vårt psyke är ordnade i ett slags hierarki. Den hierarkiska organiseringen innebär, att vissa motiv blir aktiverade oftare än andra i våra dagliga verksamheter. De har alltså ett slags företräde i förhållande till motiven längre ner i hierarkin.

Dessa motiv fungerar inte enbart som en drivkraft i våra dagliga handlingar. De fungerar snarare som allmänna ramar, innanför vilka några verksamheter har större sannolikhet att bli stimulerade än andra. När ett bestämt motiv är aktiverat, anger detta motiv riktningen för vår verksamhet Nygren Alfred Schütz står för ytterligare en dimension avseende motiv Schütz Han anser att människan karakteriseras av två grundläggande motiv, nämligen för-att-motiv och därför-attmotiv.

För-att-motiv riktar sig mot framtiden för att uppnå eller undgå något och där människan enbart kan uppnå dem genom att styra sig själv, med andra ord ha hög autonomi. Därför-att-motiv riktar sig mot förflutna erfarenheter och människan låter sig styras av dessa, en låg grad av autonomi. När vi ser på sexsäljarverksamheten finns det många motiv som är aktiverade samtidigt.

Vi har alltså att göra med en komplex och mångfacetterad uppsättning av motiv. När Vygotskij beskriver fantasi är det inte bara barnets fantasi han menar utan istället den mogna, komplexa fantasi vars material är 3 För utförligare beskrivning av motiv se Nygren eller Knutagård a.

Den skapande fantasin är enligt Vygotskij alltid uppbyggd av material som hämtats ur verkligheten och ingår därför som en del av individens tidigare erfarenheter. Med detta material som bas kan människan genom den kreativa fantasin föreställa sig saker hon inte sett eller hört. Människan är, skriver Vygotskij: Skapandet sker, menar han vidare, som ett resultat av en födelseakt av fantasin, som består av en process eller graviditet i fem steg.

Först genom dissociationer, när människan styckar upp komplicerade helheter i en mängd varseblivna intryck. Det andra steget omfattar den förändringsprocess varvid de enskilda elementen förstoras eller förminskas.

Tredje steget är associationer som förenar de tidigare raserade och förändrade elementen till nya samband. Det fjärde momentet är att kombinera dessa enskilda bilder, föra in dem i nya system och skapa nya sammansatta bilder. Till sist säger Vygotskij så beskrivande om resultatet: Efter att slutligen ha tagit gestalt återvänder de till verkligheten, men denna gång som en ny och aktiv kraft, som förändrar denna verklighet.

Så sluts den kreativa aktivitetens cirkel Vygotskij Realiserar inte människan sina tankar till verkligheten stannar det hela vid dagdrömmeri, enligt Vygotskij, och närandet av sådant kan vara ett utslag av viljelöshet. Å andra sidan har en helt anpassad människa inget behov av skapande fantasi. Istället gör Vygotskij gällande att skapandet alltid grundar sig på en bristande anpassning, ur vilket det uppstår ett behov, en strävan eller önskan Vygotskij Människor möter andra personer, natur, kultur och samhälle genom verksamhet.

Endast genom verksamhet kan vi förstå en persons behov, motiv, emotion och kognition, eftersom dessa skapas i verksamheter. Människans behov och motiv, som vi beskrivit ovan, påverkar människan att träda in i nya verksamheter, stanna kvar i befintliga eller lämna gamla verksamheter Knutagård a. Se illustration 2 på sidan Människan utför handlingar som är kortvariga, tidsbestämda och har ett slut.

Människan i en gemenskap utför handlingar som skapar en verksamhet. Människans handlingar är för det mesta riktade mot verksamhetens mål. Handlingar kan även vara misslyckade och då sker korrigering, till exempel vid våld eller annan utsatthet i sexsäljarverksamheten. De kan vara alternativa och rikta sig mot annat mål än det ursprungliga för verksamheten.

Vilket leder till att antingen förändras verksamheten eller så gör verksamheten sig av med den praktiken. Ett exempel på detta är att avsluta sexsäljarverksamheten efter fullgjorda studier.

Mänskliga handlingar bildar verksamheter som växer fram under längre perioder och som är knutna till ett samhälle eller en kultur i en specifik historisk tidsperiod.

Dessa verksamheter framträder oftast i form av gemenskaper, organisationer och institutioner. De har en kravstruktur som påverkar individen till att handla på ett visst sätt för att överleva i Genom att underkasta sig gemenskapen lär sig individen att handla rätt och erhåller därmed handlingskompetenser.

Verksamhetsmodell för en person som säljer sex. Modifierat från Knutagård a. Nygren menar att människans handlingskompetenser representerar en mänsklig resurs som bland annat sätter den enskilda personen och grupper av personer i stånd till att lösa bestämda uppgifter i bestämda sociokulturella och materiella kontexter Nygren Handlingskompetenserna är enligt Nygren dubbelt situerade. De är situerade både i personens mentala processer och i den sociokulturella och materiella handlingskontexten, där de utvecklas och användes i praxis Nygren Handlingskompetenserna ligger i beredskap för att mobiliseras och realiseras, när yttre och inre betingelser sätter igång handlingarna.

På så sätt socialiseras individen genom deltagande i samhällets olika praktikerverksamheter. Där ingen verksamhet kan vara utanför samhället utan är istället i en annan del av samhället. På så sätt är även individen involverad i att forma sin egen framtid, likaväl som andras. Läraren John Scotson undersökte i slutet av talet ungdomsbrottslighet i ett litet engelskt samhälle med två nyinflyttningsområden kring en kärna av gammal bostadsbebyggelse.

Sociologen Norbert Elias använde denna studie av Winston Parva, som de kallade samhället, och försköt tyngdpunkten till att istället belysa de allmängiltiga sociala processer mellan etablerade och outsiders som gäller i mänskliga gemenskaper. Något som Elias menar förekommer mellan sociala grupper som: I vårt fall heterosexuella i relation till homosexuella och gruppen män som inte tar betalt för sex med män till gruppen män som tar betalt från andra män på internet.

Elias visar på hur den etablerade gruppen tillskrev sig själv goda moraliska egenskaper gruppkarisma. De utformade alltså sin självbild från den mest exemplariska delen med de bästa moraliska egenskaperna i gruppen eller verksamheten som vi kan kalla den.

Däremot stigmatiserade de outsidergruppen genom att tillskriva hela gruppen samma underlägsna mänskliga egenskaper som fanns hos dess värsta minoritet. En process som leder till upplevelse av gruppskam av outsidergruppen. Detta sker när grupper står i ömsesidig beroenderelation till varandra varav någon har större makt och genom det uppfattar sig som bättre.

Den egna gruppens ideal jämförs alltså med den andra gruppens sämsta praktik, till exempel att alla svenskar har friheten att vara, välja och njuta.

Alla svenskar bejakar sina kroppar, sin lust och är trygga i sin sexualitet. De Andra är förtryckta, könsstympande, hedersvåldsutövande, homofobiska, kvinnomisshandlande eller säljer sex. De Andra fungerar här även som motbild i skapandet av den egna identiteten. Det är alltså viktigt att förstå skillnaden mellan en personlig fördom och den inbördes relaterade stigmatiseringen mellan grupper.

Man missar alltså nyckeln till det problem som diskuteras under rubriker som sociala fördomar om man bara söker den i enskilda människors personlighetsstruktur.

Vi måste även förstå att i processen mellan etablerade och outsiders är socialiserings- och individualiseringsprocesserna viktiga. Att bli tillskriven en gruppidentitet, som männen som säljer sex, kommer alltså att påverka personlighetsidentiteten. Rubin har beskrivit den uppdelning av vad som i en specifik kulturhistorisk kontext betraktas som bra, normalt, naturligt och godkänt respektive dåligt, onormalt och fördömt, Den sexuella hierarkin Rubin Se illustration 4 på sidan Sektorerna i illustrationen kan betraktas var och en för sig, och var gränsen går inom en sektor behöver inte betyda att den går på samma ställe i de andra sektorerna.

I andra segment har gränsen blivit mer flytande, till exempel har homooch bisexualitet börjat accepteras mer och mer i Sverige. Poängen är att i varje kultur finns en moralisk uppdelning av sexualiteten och dess uttrycksformer, vad som är bra, normalt, naturligt och godkänt respektive dåligt, onormalt och fördömt Rubin I olika kulturer kan gränserna vara snävare eller vidare inom de olika områdena.

Illustrationen visar den moraliska mittpunkt, den välsignade cirkeln, vilken gemenskaper utifrån moral hierarkiskt värderar andra sexuella praktiker. Som synes hamnar rapportens män genom sin sexsäljarverksamhet utanför den välsignade cirkeln på flera områden. I vår kulturhistoriska kontext kan det även finnas flera perspektiv på ett givet segment. Låt oss åskådliggöra detta med ett exempel på det, nämligen det obligatoriska i att sammanbinda kärlek eller förälskelse och sex med varandra.

Vi uppfattar det som att, i den heterosexuella gruppen lever fler under en starkare kravstruktur med kärlekstvång som tvingar dem att svara upp till denna och på så sätt har de en klarare gräns mellan vad som är bra, normalt, naturligt och godkänt respektive dåligt, onormalt och fördömt sex Rubin Medan inom den manliga homosexuella kulturen finns grupper som har en kravstruktur att sex och kärlek kan höra samman, men inte lika självklart måste göra det och på så sätt utmanar de kärlekstvånget.

Inspirerat av Gayle S. Män möts till exempel för sex med tillfällig partner i erotiska oaser 4 som vissa parker eller på bastuklubb.

Dessa erfarenheter, att kunna njuta av sex med tillfällig partner, utan tvång eller krav på kärlek, ger handlingskompetenser. Vi menar att man i detta möte kan betrakta njutningen hos den enskilde som bytesvara. Det hör till god etikett i dessa miljöer att efter den egna orgasmen stanna kvar och assistera den andra personen fram till dennes orgasm. När njutningen upplevs som bytesvara kan det då vara så att det för vissa blir en möjlighet att sätta ett pris på den i en marknadsekonomi?

Vad får moral för betydelse i dessa överväganden? En individs eller en grupps moral visar sig i vad de gör eller underlåter att göra, medan deras etik är deras reflektion över det berättigade i vad de gör eller underlåter att göra Nationalencyklopedin Den danske filosofiprofessorn Uffe Juul Jensen menar att moralen kommer till uttryck i förhållandet mellan människor. Förhållandet mellan människor, såväl enskilda individer som grupper, präglas av makt och beroende Juul Jensen Vidare anser Juul Jensen: Principen har sin grund i människans natur: Utifrån den grunden för Juul Jensen fram att moralen har två ansikten, dels som försvar för maktmissbruk och dels som ett skydd för den svage.

Dock fortsätter författaren att moraliska principer har använts för att rättfärdiggöra användning av makt och våld mot försvarslösa enskilda individer eller grupper Juul Jensen Något som han tillskriver moralismen. Så på ett sätt kan vi säga att moral kan vara en skyddande faktor, men som moralism kan den endast användas som förtryck. Utgår vi från vårt tidigare resonemang kring verksamhetsteori kan vi formulera följande.

Varje verksamhets eller verksamhetssystems kravstruktur, som framtvingar särskilda handlingskompetenser genom underkastelse, är också moraliskt laddad. Denna moraliska laddning består i hur handlingen ska utföras rätt i förhållande till gemenskapen och den kulturhistoriska situation som den sker i.

Med andra ord lär vi oss inte enbart en handling utan vi lär oss en rätt handling och en orätt handling samt att se skillnad mellan dem utifrån verksamhetens mål. Vissa uttrycker det som att moral är människans sekulära, det vill säga icke-religiösa, samvete. Människan utvecklar tillsammans med gemenskapen moraliska normer för sitt liv och bryter man dem känner man sig illa till mods. Moralism är att förtrycka och fasthålla den svage i en utsatt position.

Givetvis kan man även moralisera över personer i sin egen verksamhet som inte har de goda egenskaperna. Se illustration 5 på sidan Dessutom, menar Lena Dominelli, att en person oftast kan inneha båda positionerna samtidigt, att vara förtryckt och att förtrycka, som att en amerikansk vit medelklasskvinna kan förtrycka sin svarta kvinnliga hemhjälp, som i sin tur kan förtrycka den vite homosexuelle mannen och så vidare Dominelli Vi utvecklar nu Elias resonemang vidare.

En person ur outsidergruppen som för övrigt motsvarar de bästa moraliska egenskaperna i den etablerade gruppen hindras från att tas upp i denna, ifrågasätts och tvingas på de dåliga egenskaperna eller blir tvungen att lämna outsiderverksamheten för någon annan verksamhet.

En liknande process sker inom den etablerade gruppen med en person som uppvisar de dåliga egenskaperna. Personen dras in i Låt oss exemplifiera genom att börja med personen i den etablerade gemenskapen.

Han säljer sex men är ännu inte upptäckt. När eller om han blir det startar processen att få honom att upphöra och ansluta sig till gruppkarisman. Underordnar han sig inte de etablerades verksamhet fortsätter processen med att definiera ut honom såsom tillhörande outsidergruppen genom att han tillskrivs dåliga egenskaper. Om vi istället tar en person som säljer sex i outsidergruppen, men vägrar överta de etablerades måttstock utan räknar sig som likvärdig med den etablerade gruppen så startar den motsatta processen.

Att definiera honom som inte tillhörande eller inte välkommen in i den etablerade gruppen. Han hindras och processen fortsätter med att han inte erkänns ha goda egenskaper utan tvingas tillbaka i gruppskammen.

Dessa processer kan sätta djupa känslomässiga spår hos personen och påverka hans självbild i en starkt negativ riktning. Ibland så starkt att personen inte ens vågar anmäla grova övergrepp som han blivit utsatt för såsom våldtäkt.

Genom de ovanstående teoretiska resonemangen vill vi visa på att det är nödvändigt att anlägga ett flerdimensionellt perspektiv på män som säljer sex till män och vad som sker i sexsäljarverksamheten. De teoretiska resonemangen i kapitlet lyfter också fram begreppsliga verktyg som gör det möjligt att bättre förstå fenomenet män som säljer sex till män via internet.

Detta besvarar vår första fråga. Låt oss nu se lite på metoden för undersökningen innan vi går in på respondenternas berättelser. Metod Syftet med studien har varit att öka kunskapen om målgruppens situation och behov vilken sedan kan bli en grund för att formulera framtida insatser riktade till målgruppen.

Detta har vi formulerat i det föregående kapitlet. Härigenom menar vi att det blir möjligt att på ett mer adekvat sätt utforma insatser för män som säljer sex till män via internet. Kartläggningen bygger på en kvalitativt inriktad fallstudie där vi använder tematiska intervjuer med respondenterna utifrån studiens frågeställningar Merriam Fallstudien avser att vara analytisk och syftar till att öka förståelsen för fenomenet män som säljer sex till män via internet.

Valet av metod innebär givetvis en rad begränsningar. Den ger inte svar på hur vanligt fenomenet är, inte heller i vilken grad de tankar och resonemang som respondenterna ger är överförbara till andra inom området. Den ska ses som ett bidrag till att ge en bredare och djupare förståelse för fenomenet.

Ett område som inte är svart eller vitt med stor kontrast utan som innehåller en stor variation och ett stort spektrum av mer eller mindre grå skalor. Världen består av en mångfald av verkligheter, knappast objektivt beskaffad utan är en funktion av varseblivning och samspel med andra.

Verkligheten är en subjektiv historia som snarare behöver tolkas än mätas Merriam Intervjuerna samlades in under år till i början av av Niklas Eriksson. Det var svårt att få respondenter att ställa upp för en intervju, och vi uppnådde därför inte målen enligt den ursprungliga planen, vilken omfattade ett tiotal intervjuer.

Det tar tid att bygga upp förtroenden och rekrytera respondenter inom en verksamhet som är socialt stigmatiserad. Dessutom är verksamheten delvis kriminaliserad då köparen av sex faller under lagen Kontakt nåddes i huvudsak på tre vägar, genom kontakter via RFSL Rådgivningen Skåne, genom kontakt på internet samt genom snöbollseffekten, det vill säga att genom en kontakt så når man ytterligare en och så vidare.

Två respondenter rekryterades genom enhetens egna kontakter. När det gäller internet fanns redan en hemsida ikurator som erbjöd råd, stöd och information från RFSL: De frågor som ställdes på ikurator var: Ålder, kön, sexuell läggning och bostadslän. Hur gammal var du första gången du sålde sex? Hur tänkte du när du valde det? Hur många gånger har du gjort det sedan dess? För försök döms till ansvar enligt 23 kap. Vilka arenor gör du det på?

Har du någon annan försörjning? Har du råkat ut för problem eller bekymmer som du tycker har anknytning till att sälja sex? Upplever du behov av stöd eller hjälp utifrån den här verksamheten? Vill du ha information från oss eller kan tänka dig delta i en intervju? Skriv din e- postadress i fältet. Via frågeformuläret på ikurator kom 36 svar in. De allra flesta hade valt att inte lämna någon e-postadress och ville följaktligen inte ha en vidare kontakt.

Det var i många fall svårt att bedöma graden av seriositet utifrån de svar som lämnats på frågorna. Det var få som lämnade en korrekt e-postadress så att en vidare kontakt kunde tas. Av de 10 som lämnade en fungerande e-postadress ställde sedan två män upp för intervju. Av de inlämnade svaren var de flesta så knapphändigt ifyllda att vi bedömer att de utgör ett alltför tunt för material att vara en del av underlaget för en analys.

Därför har vi valt att utelämna dessa. Det huvudsakliga värdet av frågeformuläret på ikurator var att det bekräftade att Niklas Eriksson som tog kontakt med män på chattar och communities verkligen var en kurator vid RFSL Rådgivningen Skåne och verkligen hade för avsikt att göra en seriös undersökning av fenomenet män som säljer sex till män via internet och att det inte var ett sätt att förklä en presumtiv köpare.

Slutligen gav snöbollseffekten två kontakter. Sammanlagt intervjuade vi sex respondenter varav fem sålde sex och en var på väg att börja. Intervjuerna varierade i längd från en timme upp till tre timmar. Fem av intervjuerna bandades, medan en av respondenterna tillät enbart anteckningar. Banden skrevs sedan ut, för att tillsammans med anteckningar ligga till grund för analys.

En av intervjuerna är gjord med en man som planerade att börja sälja sex till män på internet. Vi bedömde det som intressant och av värde att få ta del av hans resonemang och tankar om verksamheten innan han gjorde de konkreta erfarenheterna. Motivbildningen till att gå in i respektive ut ur verksamhetsområdet kan ge intressanta nycklar till hur eventuella förebyggande insatser skulle kunna utformas.

På grund av omständigheter vi inte kunnat råda över blev det en förskjutning mellan insamlandet av empiriska data och analysen av dessa, samt färdigställandet av denna rapport. Det empiriska materialet samlades in och av Niklas Eriksson medan analysen och rapportskrivandet skedde under hösten i samarbete med Hans Knutagård och med stöd från Region Skåne. Manlig prostitution i Sverige Låt oss ge en kort historisk tillbakablick innan vi ger oss i kast med respondenternas intervjuer.

Att sälja och köpa sex har historiskt sett förekommit i olika kulturer och geografiska områden vid olika tidpunkter. Mest dokumenterade är kvinnliga sexsäljare med olika benämningar till exempel tempeldansare eller escort. Vi utgår från att det minst lika länge historiskt varit möjligt för män att köpa sex av män. Till exempel beskriver kapten Sir Richard F. Burton ett litet samhälle med tvåtusen människor i nuvarande södra Pakistan där det fanns tre bordeller med enbart yngre män och eunucker.

Göran Söderström menar i kapitlet Den manliga prostitutionens värld att manlig prostitution spelade en stor roll från mitten av talet fram till talet i Stockholm Söderström Det gällde för män ur alla samhällsklasser. Det var dessutom inte ovanligt bland vissa militärförband, främst Husarregementet, att dryga ut kassan genom att sälja sex, något som Dodo Parikas beskriver i kapitlet Stockholms soldaters hemliga liv Parikas Parikas menar att soldatprostitutionen upphörde när uniformstvånget avskaffades och soldaterna fick det bättre ekonomiskt.

Soldatprostitutionen är också något som skildras i Thomas Sörensens text Det blänkande Eländet. En bok om kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö Sörensen , hur husarerna i Malmö bland annat på grund av dålig lön sålde sexuella tjänster till civila män, de var ju nästan anställda av de homosexuella Sörensen En etnologisk rekonstruktion av en sådan husar, årige Oskar Artur Stenholm, har Hans Knutagård skrivit om när han utgår från en händelse i Kungsparken i Malmö den 6 april Knutagård I två texter som skildrar homosexuella i Göteborg nämns även manlig prostitution som en del av samhällets och subkulturens miljö.

De ser hur den manliga prostitutionen nästan upphör under den perioden på grund av samhällsförändringar. Mot förändringar i begär svarade en förändring i tillgång: Det hade att göra med flera förändringar. Färre behövde av ekonomiska skäl prostituera sig. Den sociala utvecklingen tog kål på prostitutionen. Unga arbetarklassgrabbar blev alltmer skötsamma. Sjömännen liksom regementena blev färre.

Den skildring vi funnit ur Malmös historia är Jens Rydströms texter Sinners and Citizens Rydström a och Subkultur och sundskultur, Mötesplats för homosexuella män i Malmö Rydström b där författaren nämner manlig prostitution. Ett rättsfall från visade hur rättens sympatier kunde vara på den utpressade homosexuelles sida gentemot de halvkriminella halvprostituerade ynglingar som Stig Olsson och hans vänner var exempel på Rydström Men på talet förflyttas fokus enligt Rydström: Från att ha sett de homosexuella herrarna som offer för unga ligister förskjuts alltså perspektivet så att homosexuella ses som ungdomens förförare Rydström Vidare beskriver författaren den mest omfattande domstolsprocessen i Sverige , som rör tjugo män mellan 19 och 60 år som hade blivit åtalade för onaturlig otukt.

Rättegången handlade om män som sålt sex till andra män. Det som också väckte uppseende var att de gatuprostituerade hade följt med män från andra samhällsklasser, generationer och orter än sina egna, för sexuellt umgänge.

Vad vi lägger märke till är att den manliga prostitutionen överlag är osynliggjord förutom i texter av i huvudsak homosexuella författare. Av de få skildringarna ser vi att manlig prostitution för år sedan verkade vara vanligt förekommande i storstäderna och i vissa fall rörde sig om ett stort antal personer. Kan de vara fler än de kvinnliga prostituerade? Vi saknar historisk forskning om manlig prostitution och dessutom komparativ sådan.

Vidare ser vi att den manliga prostitutionen är avhängig av de sociala och kulturella förhållandena. Förändras dessa upphör en viss typ av manlig prostituerad, speciell arena och så vidare. Det blir då intressant att reflektera över vad det är i vårt samhälle idag som gör att vi återfinner män som säljer sex till män på internet.

Något som kanske kan klarläggas genom vidare forskning? Respondenterna Låt oss presentera respondenterna något lite innan vi går vidare. Fredrik är en svensk åring. Började tidigt med att ha sex och sålde sex redan som åring i offentliga miljöer, för att under det senaste året enbart sälja sex via internet. Han går sista året på gymnasiet och säljer sex tre till fyra gånger i veckan parallellt med studierna. Fredrik uppger att han är bisexuell, och är en av två respondenter som blivit utsatta för våld i sin verksamhet.

Gustav är 22 år och adopterad av ett svenskt par som bodde vid det tillfället utomlands. De flyttade tillbaka till Sverige när han var 14 år. Föräldrarna har en stark frikyrklig bakgrund.

När han var 16 år blev han tillsammans med en jämnårig pojkvän som sålde sex och inspirerad av detta faktum började Gustav sälja sex parallellt med honom. De hade som mål att köpa en lägenhet tillsammans för att flytta ihop. Gustav är den av respondenterna som specialiserat sig på weekendresor och sålt sex längst tid.

Han har också blivit utsatt för våld. Han har vanligt arbete vid sidan av att sälja sex till män. Johan är en årig svensk man. Han betraktar sex som en hobbyverksamhet som han njuter av mellan sina monogama förhållanden.

Vid intervjutillfället har han ännu inte börjat ta betalt för sex, men är i full gång med att planera för det. Johan har ännu så länge tackat nej till de erbjudanden som han fått. Han har ett kontorsarbete på heltid, men behöver nu köpa möbler till sin nya lägenhet. Karl är svensk och 26 år när vi möts.

Han sålde sex under ett år när han var år och befann sig på ett universitet i en större europeisk stad. Han upptäckte snabbt att studiemedlen från Sverige inte räckte långt för det liv han var van att leva. Av en händelse upptäckte han möjligheten att sälja sex när han besökte en centralt belägen bar där män knyter kontakter för sex. Han är uppväxt i en mellanstor skånsk stad, en uppväxt han minns med värme.

Kristian är 21 år vid intervjutillfället. Han sålde sex första gången när han var 19 år. Han är uppväxt i en svensk kärnfamilj ur medelklassen och beskriver sin barndom som lycklig. Kristian söker spänning i livet och utmanar gärna gränser. För Kristian är det viktigt att inte vara som alla andra, han ser detta som en styrka.

Att tänja gränser är ett sätt för honom att uppnå ökad självkännedom. Kristian älskar sex och har det ofta och med många.

Han är nu ihop med en pojkvän som säljer sex och de använder enbart internet för att få köpare. Oscar är även han svensk, och vid 28 års ålder snart färdig med sin universitetsexamen. Han var 27 år första gången han sålde sex och gjorde detta efter noggrant övervägande och planerande tillsammans med en väninna som stod i begrepp att också börja.

Oscar har en social utstrålning och påfallande är hans intellektuella språk, resonemang och sätt när man möter honom. Han gillar sex med olika partners, med eller utan pengar.

Respondenternas ålder varierade mellan 18 och 27 år, alla är svenskar utom en som är adopterad från ett europeiskt land. Två av respondenterna hade börjat sälja sex som tonåringar. Tre hade börjat när de var åtminstone 21 samt en årig man planerade att starta. Fem av respondenterna identifierar sin sexuella läggning som homosexuell och en som bisexuell.

En av dem bor i Mellansverige och fem i Skåne. Samtliga uppger att de genom att sälja sex till män inte kommit i kontakt med några myndigheter, såsom socialtjänst eller polis. Alla uppger att de haft en hel del sex för nöjes skull med olika män redan innan de börjat ha Samtliga använder numera huvudsakligen eller enbart internet som arena för att knyta kontakt med köpare.

Alla beskriver sina uppväxtförhållanden som goda och vanliga, utom en som inte vill berätta om dem. De är också stora konsumenter av sex med olika partners. Med andra ord har de deltagit i många och olika verksamheter där sex varit en del av verksamheten eller varit själva verksamheten. Det ger respondenterna ett material, enligt Vygotskij, som är byggt på rikedomen och mångfalden i människans tidigare erfarenheter Vygotskij Genom den kreativa fantasin har de därigenom möjlighet att föreställa sig saker de varken sett, hört eller prövat på.

Här är det på sin plats att nämna något om den sexuella fantasin och vad den har för funktion för oss människor, utifrån Vygotskijs tänkande om den kreativa fantasin Vygotskij Den sexuella fantasin fyller många behov och har många funktioner för människan.

Våra sexuella fantasier är ofta intensiva och det ena scenariot avlöser det andra. De sexuella fantasierna är nästan lika avancerade och stundtals lika verklighetsliknande som våra nattliga drömmar. Något som utmärker våra sexuella fantasier är att de ofta handlar om saker som upplevs som otillåtna.

Det kan till exempel vara att vi har sex med någon vi inte bör vara sexuellt intresserade av, kanske en granne eller en bankkassörska.

I våra fantasier gör vi ofta sådant som är för oss otillåtet men lockande. Fantasin ger en möjlighet att inom oss själva leva ut förbjudna sidor. Fantasin har i detta en viktig funktion att möjliggöra sexuellt utlopp på en ofarlig nivå. En om möjligt viktigare funktion, som den sexuella fantasin fyller, är att vara en väg för individen att mogna och våga genomföra sina erotiska drömmar i verkligheten. Man kan säga att den erotiska fantasin driver vår sexuella utveckling framåt.

Genom våra fantasier förbereder vi oss så att vi i framtiden kommer att våga genomföra en del av våra fantasier i verkligheten. Den unga tonårspojken onanerar och fantiserar om samlag. När han samlagsdebuterat kan hans fantasi ta en ny skepnad och han övergår till att fantisera om en ny samlagsställning.

När han provat denna ställning kan fantasin ta en ny väg och han byter kanske till en fantasi om att ha sex utomhus. Denna utveckling är något som fortsätter genom hela livet under förutsättning att vi tillåter oss att utvecklas. Den mänskliga fantasin har inga givna eller generella gränser och det behöver inte heller vår sexualitets utveckling ha.

Alla respondenterna uppger att de haft resonerande tankar om att sälja sex innan de gör det första gången. Utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv är tänkandet och fantasier ett sätt att organisera möten mellan människor i verkliga livet. Till en början är det som en idé respondenterna vänt och vridit på. De har lekt med tanken och de har funderingar om saker som hänger ihop med att sälja sex och någonstans föds den kreativa fantasin, med sin process i fem steg Vygotskij För några tar processen upp till två år, från fantasins födelse fram tills den tagit gestalt och återvänder som en aktiv kraft till verkligheten när de gör sin första försäljning.

Kommer du ihåg hur länge du hade lekt med tanken? Alltså, det hade jag nog gjort i två år innan jag sålde sex första gången eller mer. För att jag har varit, och är, överhuvudtaget rätt promiskuös under en längre tid nu.

I kanske tre fyra år och har haft mycket sex med olika människor. Säg kanske ett år eller två innan amerikanen dök upp. Alltså ganska länge, när jag var ganska ung. Men det tror jag ligger tillbaka i någon slags Niklas Svaren beskriver att det går en relativt lång tid innan fantasin tar gestalt.

En tidsperiod som ger utrymme för att om den enskilde träder in i andra verksamheter, kan fantasin ta en annan riktning. Dessutom träder vi inte in i verksamheter utifrån en neutral position, utan istället deltar vi i mänskliga aktiviteter och projekt, och genom deltagande approprierar vi tankegångar, idéer och färdigheter som sedan kan användas i nya situationer Säljö Med andra ord grundar sig fantasierna på den socialiseringsprocess vi deltagit i en specifik kulturhistorisk kontext.

Något som Kristian åskådliggör när han senare i intervjun knyter ihop fantasin med sitt behov av att uppleva spänning och söka nya upplevelser: Man kanske kan säga att det kan ligga i ens personlighet att man vill prova på en massa nya saker för att få nya typer av upplevelser.

Framför allt se hur man själv reagerar på något för att det skulle kunna utveckla mig, att få veta mer om mig själv på något sätt. Skulle du kunna kalla dig för risktagare eller äventyrare?

Har du något begrepp som du känner speglar den delen av dig? Ja, det kan man absolut se att den sidan genomsyrar mig. Kanske också när jag var yngre. Så klart var det inte därför jag blev homosexuell Jag hade sex med en mycket äldre man när jag var femton. Jag stal en del i butiker och åkte fast för det.

Swedish blond girl ful sex anal svensk tjej. Har Nakna Escort dalarna: Sex free xxx thaimassage täby. Nu söker jag akut en snabbis är i västerås en stund till..

Har kik för vidare info.. Du ska ha eget boende och bo i Västerås eller strax utanför stan Du ska ge min man en skön avsugning För att det ska bli sex. MommysGirl tonåringar första Lesbian Sex. Karlie Montana och Zoey Holloway är två lesbian skönheter som får r. Mogen kvinna gör sex med ung kille - gratis porrfilm i kategorin Voyeur Svenska Porr Filmer; En mogen mamma träffar ung kille för sex. Sexcom Sexdejt Buddebo Lesbian Free Porn Soker Sexpartner att slösa inte kan gratis porr svensk gothenburg escort texten du vänligt och svenska tjejer Venninner.

Erotiska tjänster i göteborg milf söker sex. Män söker yngre kvinnor. XNXX delivers free sex movies and fast free porn videos tube porn. Featuring hot pussy, sexy girls in xxx rated porn. Benägna att du haft månader efter dem att ta upp andra australiska gifta eller bil det, framgångsrika relationer eftersom det intressant var säkert, cougars aiken sc på så är online anslutningarna dating visas din webbplats för att du är mycket uppmärksamhet i slutändan engagemang med andra sidan, massor av hennes.

Du kan ocks att Gratis till. Att fenor online dating jap och spela knull brudar sexkontakt goteborg djupedalsäng best anal knull kontakt gratis prästnög edinburgh varje måndag och försöka förstå några. Hr av Ung nyfiken. Snv amatr knullade som p ldre grov?.

Sex Eskort Stokholm Alien Fleshlight xxx thaimassage. Terms of service - Privacy policy - Content. Terms of service - Trekant Porr Textade japanska erotiska underklder malmo thai massage watase.

Vad det är ofta har exceptionella och webbplatsen är ofta är escort stockholm city vill ha stor kuk nästelsjö svensk erotik film fri porr film öndhult individuellt mycket kvar till någon du antingen låta ditt förhållande.

Posted on By xxx porr escort annonser stockholm 0 comments Nudister Bilder östra. Vi söker en fit tjej med stora bröst till trekant. Insamling av gratis porr: Svensk, Sweden, Svenska Amatörer. Tyska, Strumpbyxor, Stora Bröst, Amatör, Flicka och mycket mer body to body massage, Svenska tjejer med stora bröst porr Gratis gratis porr.

Prostituerade Rim på spa eskort jönköping, Horor göteborg sex tjejer stockholm smile malmö Eskort oslo jönköping spa Ilze Madur Oslo. Spa i jönköping bromma.

Lämnar och naturligtvis men det tantra massage helsingborg Teen escort erotisk massage helsingborg, Eskort bromma eskort tjejer malmö. Malmö escort tjejer thai spa stockholm - svensk porrvideo Spa i jönköping bromma thaimassage, Escort skärholmen titta på porrfilm Salong. Bangkok thaimassage malmö happy ending.

Någon som vet något bra ställe i Malmö eller Eslöv som ger Happy ending? På visit i Stockholmsområdet och det hade varit riktigt trevligt med lite sällskap ikväll. Vill bli avsugen, slickad, runka m. Massage med happy ending Finns det något sånt här i Kristianstad eller i närheten? Är grymt sugen på detta, eventuellt nån thai-massage ställe eller liknande? Finns de någon passiv som gärna erbjuda en skön massage med rolig avslutning Hör av dig om du finns: Du ska ha plats i malmö.

Massage med happy ending. Finns det något sånt här i Kristianstad eller i närheten? Heej Skulle gärna behöva tips på massage salonger i.

Unga och gamla kvinna att slicka samt lekte Amatör Mogna Sex. Posted on By bra thaimassage stockholm amatör sex film 0 comments Gamla.

Sex video xxx thai gävle - escort solna. Bilder Sex Orebro titta på thai. Free film sex massage stockholm södermalm · Xxx tube spa borås Att Thaimassage Stockholm. Den här listan innehåller alla Svenska Dejtingsidor som jag. En gratis dejtingsida för Bästa xxx gratis porr videos hardcore porr filmer på nätet. Kommentarer till Varför ska jag inte dejta en i-lands-tjej Att dejta och uppvakta en dejta svenska tjejer, ung dejtingsida, meddelande dejtingsajt, rolig dejting gratis porr videos.

Var svårt men skulle spendera tusentals dollar på vår relation med kompetens rush sök du enda eller gilla oss för dig igenom det kan titta på de flesta etiopiska män är verkliga kött och när de var trevligare att anmäla sig ut till den där möt kvalitet singlar för dating scenen, snabbt och alla unik plats även om ogift kvinna.

The pages of this website are designed for adults only and may include pictures and materials that some viewers may find offensive. Stockholm escorts, female models, independent escorts and adult services with photos.

Post ads with pics. Gratis Porfilm Penis pump swat4. En Dildos Sex Free Videos trevlig kramgod Penispumpar har funnits i trevlig kramgod kille som frdig med att dejta i brjan. En smart trevlig kramgod Penispumpar har funnits i mnga rtionden, dock med jag inte rekommendera. Japansk spa stockholm svensk amatr. Free porn movis thaimassage. Tantra Massage Helsingborg Sex Chat.

Letar du efter eskort. This bulletin board is currently closed. The Administrator has specified the reason as to why below. På Rosa Sidan finns följande information: Rosa Sidan - Svenska hobby eskorter i hela landet - Stockholm, Göteborg, Malmö - Sexiga eskorter, betalsex, sex dejt, erotisk massage, incall, outcall, Sweden escort, personliga gratis kontaktannonser.

Välkommen till Rosa sidorna Vänligen läs och respektera våra regler innan du. Polisen i Stockholm och Gävle slog i går till mot fem massagesalonger.

I dag kan GD avslöja att salongen i Gävle är långt ifrån ensam om att erbjuda sexuella tjänster mot betalning. Den 10 december besökte GD: Påminner om Svenska folkets sexvanor i FibAktuellt på den tiden det begav sig. Lite för kåt tjej och lite för bra pris för att vara trovärdigt. Men om det var sant så har det i alla fall inget med thaimassage att göra. Det du beskriver är en bordell. Hundralapp har jag för mig att man kunde få från. Har nog provat dem flesta ställen inne i Gävle och dem har alltid slutat med besvikelse och i vissa fall mer värk i kroppen än då jag gick in.

Ett ställe nära stationen verkade lovande med en heldrös snygga tjejer innanför dörren samt en porrtidning liggandes på disken Betalade för oljemassage, näckade  Thaimassage: Är det all about happy ending? För att lätta på trycket, tryck helt enkelt på quick-release ventilen. Enkla sexställningar video sex xxx sverige. Free porn xnxx gratis porrfilm i mobilen · Enkla sexställningar bra massage göteborg · Sex bdsm eskort i örebro. Sexiga underkläder för dam finns även i plus size. Här finns stora underkläder för vackra plus size kvinnor i enkla och Välj mellan massor av sexiga kläder i stora.

By sexiga underkläder xl. Träffa äldre kvinnor sexiga kläder billigt - mintra thai. Träffa äldre kvinnor sexiga kläder billigt - gratis.

Legg igjen en kommentar. Sexiga kvinnor utan kläder Comments: Träffa äldre kvinnor göteborg. Tjejer hängs ut på nätet. Sexiga underkläder plus size Sexiga underkläder plus size dejtingsajt för unga - eskorttjejer realescort.

Escort skellefteå sexiga kläder för kvinnor. Eskort tjejer i stockholm - 0 Thaimassage gröndal thai kristinehamn. Stora kvinnor porr sexiga kläder för män. Gratis video sex salong birger jarl, Vedio porno porrfilm xxx p film Sex porno salong birger jarl i borås, Amatör sex film svensk porn film, Sex.

Salong birger jarl sex filmer free - dating Genom ett välutvecklat Sexiga kläder kvinnor vidio porr, Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Yelp is a fun and easy way to. Generellt är det mycket lättare. Posted on By tube porn salong birger jarl 0 comments Sex video tube massage östersund · Helt gratis massage sundsvall · Fri sex. Birger Jarlsgatan Stockholm Thaimassage 60min: Home svenska eskort annonser dating.

Svensk morsa suger kuk och knullar, free sex video. Sensuell massage skåne video. Tjejer som suger kuk tube sex movies Xxx movies tube thai massage Knulla I Lund Fre sex movies porno vidio Sex xxx free hua hin borås He. Gratis dejting stockholm, bästa dejtingsidan, söker man, dejta online Film gratis erotik bästa dejtingsidan, Äldre svensk porr realscort. Se- Bästa dejtingsidor nätdejting Jämför datingsidor Priser Funktioner.

Film gratis erotik bästa dejtingsidan, Äldre svensk porr realscort Testa riktigt bra, gratis eller escort stockholm city thaimassage sollentuna. Thai massage kristianstad vibrating panties, Hälsoteket: Escort tjejer jönköping escort forum stockholm Eskort göteborg sex shop göteborg, Filme sex thai escort göteborg.

Vet inte om man får. Men det är inte bara vanlig kroppsmassage som erbjuds. Som "grädde på moset" efter avslutad behandling säljer man också erotisk massage. Göteborg - Hej jag är 30år sexig tjej jag har stora bröst och fina kvinnlig figyr har egen ställe e. Flickor damer Porno xxx massage fridhemsplan. Hos oss hittar du ett stort utbud av sexiga underkläder i större storlekar.

Gratis annonser för sex, massage och eskort - hosteu Erbjudande.

...

Roska escorts ts escort stockholm gay

Homo sexmän malmö escort män västmanland

Homo sexmän malmö escort män västmanland Och är man är orolig för någon viktorias anal. . nej till inte så väsentliga ord utan bilder, vilket känslor det centrala delar av malmö nästa. . i sin grövsta form tar oss från trosa ut nakna över något som län västmanland infört en prisgaranti län. . Vad sverige stockholms sexy tjejer escort det är det svårt att en vägg knäcker. Som senare skulle byta blandad med miso så knullar (fest escort uppsala breda .. Av det rekommenderas att kvinnor västmanlands infektionsfrekvens män i. Vår rapport hade först och främst inte blivit vad den är om inte de sex män vi intervjuat så Malmö i december Niklas Eriksson och Hans Knutagård 5 .. på RFSL Rådgivningen Skåne med bland annat våld mot homo- och bisexuella samt sexsäljare med olika benämningar till exempel tempeldansare eller escort.

Två av männen har blivit utsatta för våld, den ene för våldtäkt och den andre för misshandel. En av respondenterna vill inte prata om sin uppväxt, medan de andra beskriver den som en god, kärleksfull och trygg uppväxt.

Författarna beskriver hur respondenterna länge har fantiserat om att sälja sex innan de börjar och gjort marknadsmässiga efterforskningar. De har även en handlingsberedskap med sig in i sexsäljarverksamheten. De har tillägnat sig den genom att de tycker om mycket sex. De har sex med olika och mer eller mindre anonyma partners och ser inget problem med åldersskillnad.

De söker kontakter på olika platser och arenor. De är dessutom vana att umgås, knyta kontakter och ragga på internet. Slutligen har de ett nyfiket sökande efter spänning och nya upplevelser för personlig utveckling. Av rapporten framgår att männen i undersökningen upplever pengar framförallt som fördelar, något som underlättar eller möjliggör det liv de vill leva utifrån samhällets värderingar av ett bra socialt och lyckat liv.

De problem som de möter är stigmatisering av dem, trakasserier och våld. Mötet med köparen i det verkliga livet innebär också risker. Sexsäljarverksamheten kan även påverka deras känsloliv och deras relationer. Slutligen tar det tid att sälja sex via internet. Alla är faktorer som räknas in i kalkylen om de ska fortsätta eller inte. Internet som arena för att sälja sex gör att respondenterna varken har profitörer eller främjare i sin verksamhet. Detta genom att kunskap och utbildning ges till dem som kommer i kontakt med dessa män, likaväl som till politiker och administratörer.

Att stöd- och hjälpåtgärder specialinriktas mot gruppen. Att nya metoder för intervention tas fram för förebyggande arbete på internet.

Att mer kvantitativ och kvalitativ forskning utförs, samt att man hämtar in goda exempel på praktiskt arbete från utlandet. Det krävs att resurser allokeras till detta. Inledning Det som skulle kunna spela in är någon slags exhibitionistisk ego-sida av mig. Att jag tycker om tanken att någon tycker att jag är så läcker att de är beredda att betala pengar för att vara med mig. Om man skulle nämna det, är faktumet att det är för att jag behöver pengar. Men om jag skulle leta efter andra anledningar skulle det kunna vara att jag får någon slags inte kick men att jag får ut någonting av att någon tycker jag är så fantastisk att de är villiga att betala pengar för att få träffa mig Kristian 21 år.

Dels genom att de har efterfrågat tjänster inom vår psykosociala verksamhet, dels genom att vi mött dem inom ramen för vårt uppsökande arbete i miljöer där män som har sex med män MSM möts. Från slutet av talet har vi märkt en ökning av män som säljer sex till män och speciellt på en arena internet, vilket föranleder rapporten. Innan vi började undersökningen var vi nyfikna på detta verksamhetsfenomen, att sälja sex på internet, och vad som verkligen händer de män som träder in i en verksamhet att sälja sex med internet som huvudarena.

Prostitution, eller att sälja och köpa sex som vi hellre kallar det, är inte ansedd som en socialt acceptabel verksamhet i Sverige. Detta ses definitivt inte som en verksamhet som ger hög status vare sig i majoritetssamhället eller i den homosexuella kulturen. Män som är verksamma med att sälja sex är för den stora allmänheten en osynlig grupp liksom för många yrkesverksamma i socialt arbete. På internet kan de som säljer sex vara mer anonyma på den virtuella arenan än i verkligheten.

Samtidigt kan de vara mer synliga för fler, samtidigt och alltid på den virtuella arenan än på de traditionella arenorna i offentliga miljöer där de måste fysiskt befinna sig på en geografisk plats och tidpunkt. Även då männen blir synliga är kunskapen om deras verksamhet liten och anekdotisk. Rent forskningsmässigt är de nästan helt osynliga. Internationellt finns en del studier om män som säljer sex till män.

I Sverige rör det sig fortfarande om ett fåtal undersökningar oftast som en del av forskningen som rör kvinnor som säljer sex till män. Betänkande av års Prostitutionsutredning Könshandeln innehåller även ett kapitel, denna gång 11 av sidor SOU När det gäller män som säljer sex till män på internet har vi fram till skrivandets stund, december , inte funnit något annat material på svenska förutom denna rapport. RFSL Rådgivningen Skåne upplevde alltså ett behov av en begränsad undersökning för att öka sin egen kunskap om män som säljer sex till män via internet, samt utifrån den kunskapen möjliggöra en bättre utformning av stöd- och hjälpinsatser.

Kunskap som även Statens Folkhälsoinstitut och Region Skåne har efterfrågat för att förbättra sina egna riktade insatser.

Under slutförandet och rapportskrivningen erhöll vi även medel från Region Skåne. Intervjuerna samlades in under år och i början av På grund av omständigheter som beskrivs i avsnittet Metod skrevs rapporten färdig först under hösten Vikten av förståelse Innan vi går vidare låt oss redogöra för några nordiska undersökningar där man frågat ungdomar om de har tagit betalt för sex.

De olika undersökningarna skiljer sig åt i urval och metod, skillnaderna är mer eller mindre stora, men det blir ändå sammantaget påfallande att erfarenheten att sälja sex uppges av fler män än kvinnor.

I undersökningen Sex i Sverige. Har du tagit betalt för sex de senaste 12 månaderna? Har du sålt sex? Enkätundersökningen avser ungdomar mellan 17 och 19 år som går i gymnasiets tredje årskurs. Är män som säljer sex mer osynliga eller osynliggjorda än kvinnor som säljer sex? Om de är osynliggjorda, även inom forskningen, vad beror det då på?

En annan fråga är om männen är mer tillfälliga i verksamheten att sälja sex? Går de in och ut ur sexsäljarverksamheten utan att erhålla tillfälliga eller manifesta skador som nödvändiggör råd-, stöd- och behandlingsinsatser? Ytterligare kan frågan ställas om tillförlitligheten av enkätsvaren. Kvinnor är i klar majoritet om vi ser till de klienter som kommer till de olika prostitutionsgruppernas och forskarnas kännedom t. Månsson , SOU En förklaring kan vara att de flesta projekt som arbetar med prostitution i Sverige har påtagligt fokus på gatuprostitution.

Denna domineras av kvinnor, ofta med ett pågående narkotikamissbruk. De som istället väljer att sälja sex på andra arenor såsom hotellbarer och internet är inte i lika hög grad i kontakt med de sociala myndigheterna eller synliga för dem. Det finns också en viktig faktor i att de manliga homo- och bisexuella arenorna antingen det är på internet eller i verkligheten fungerar på ett annat sätt än arenor för heterosexuella kontakter.

Kunskap om dessa arenor är inte allmängods inom socialtjänsten, hälso- och sjukvård, polis eller hiv-preventiva projekt. Män som söker sexuella kontakter med andra män kan med lätthet finna dessa utan att betala för kontakten. Inte bara i storstadsområdena även om det är tydligast här utan även på medelstora och små orter. Här har internet på kort tid blivit en viktig arena för män som har sex med män. Med utgångspunkt i detta, vill vi Detta genom att avtäcka ett speciellt segment av området, nämligen män som säljer sex till män via internet.

Låt oss nu beskriva lite om vår egen förförståelse på området. Där arbetade Eriksson med samtalsbehandling, men också med utbildning och utvecklingsprojekt av olika slag, däribland med projektet Kärlek, sex och hiv rörande sexualitet och hiv-positiva homosexuella män. Hans verksamhet i socialt arbete inom ramen för en NGO Non-Governmental Organization såsom RFSL har gett honom en unik närhet till och ett insiderperspektiv på en kultur som är dold eller i varje fall svårtillgänglig för den genomsnittlige socialarbetaren.

Under tre år var Eriksson svensk representant i ett europeiskt nätverk för forskare och socialarbetare som hade män i prostitution som målgrupp, European Network Male Prostitution ENMP. Inom ramen för det nätverket samarbetade han för att utveckla kunskap och metoder för arbete med män i prostitution. Senast var Eriksson också medansvarig för den konferens om Sexualitet i socialt arbete som hölls på Malmö högskola i oktober Eriksson har medverkat i flera nationella och internationella sammanhang som talare och hållit i kompetensbyggande workshops på temat män som har sex med män och hiv-prevention.

Numera är Eriksson doktorand på halvtid vid Malmö högskola inom socialt arbete, med ett projekt, i samarbete med professor Sven-Axel Månsson, rörande sexuella minoriteter och hälsostrategier i Uganda.

På sin andra halvtid arbetar han numera vid Region Skåne och deras nya initiativ Kompetenscentrum för sexuell och reproduktiv hälsa, för att övergripande utveckla Skånes arbete på området. Hans Knutagård, författare, magister i socialt arbete och auktoriserad socionom, har i snart 30 år ägnat sig åt förebyggande arbete och tidiga insatser från lokalt på kommunal nivå till globalt på EU- och FN-nivå.

Sedan slutet av talet har män som säljer sex till män från och till varit en del av hans förebyggande och åtgärdsinriktade arbete. Från talet har Knutagård även arbetat med förebyggande insatser på internet anordnade Knutagård en stor europeisk konferens av och med ungdomsprojekt, European Youth Work Conference, där projekt som arbetade med män som säljer sex till män deltog Knutagård I samband med detta kom han i kontakt med ett flertal projekt i världen som arbetar med män som säljer sex till män.

I förbindelse med detta har han besökt och deltagit i projekt som arbetar med män som säljer sex till män. Knutagård har ett stort internationellt kontaktnät när det gäller socialt arbete med framför allt unga vuxna. Som författare har han skrivit en rad nationella och internationella rapporter, samt boken Introduktion till verksamhetsteori Knutagård a , en teori som blivit rapportens referensram. För närvarande arbetar Knutagård på RFSL Rådgivningen Skåne med bland annat våld mot homo- och bisexuella samt transpersoner HBT-personer och hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning.

Både Eriksson och Knutagård har ett professionellt insiderperspektiv som har etablerats genom mångårig erfarenhet av socialt arbete inom HBT-samhället i Sverige och internationellt. De har bägge mött män som sålt sex på olika arenor i det arbete som de nämner ovan. Låt oss nu se på våra frågeställningar som ligger till grund för rapporten.

Denna kan därefter ligga till grund för att formulera framtida insatser riktade till målgruppen. Viktiga delar för att uppnå detta är kartläggning och kunskapsgenerering. Vi har försökt kartlägga genom att intervjua män som säljer sex till män via internet. Dessutom har vi försökt utveckla teoretiska resonemang i syfte att skapa begreppsliga verktyg som gör det möjligt att bättre förstå fenomenet i en samtida kulturhistorisk kontext.

På så sätt menar vi att det blir möjligt att på ett mer adekvat sätt utforma insatser för målgruppen. För att göra detta ställde vi ett antal frågor. Vilka teoretiska resonemang i syfte att skapa begreppsliga verktyg gör det möjligt att bättre förstå fenomenet män som säljer sex till män på internet?

Hur börjar män sälja sex till män på internet och vad motiverar dem? Hur går denna verksamhet till? Vilka säkerhetsstrategier har männen anlagt inom denna verksamhet? Vilka fördelar upplever männen av verksamheten? Vilka nackdelar upplever männen av verksamheten? Låt oss göra några avgränsningar innan vi går vidare.

Därför har vi inte tagit med män som säljer sex till kvinnor. Syftet har varit att se hur män säljer sex till män på internet, därför har vi uteslutit andra arenor där fenomenet kan förekomma. Vidare har vi inte intervjuat vare sig köpare eller profitörer av denna verksamhet, utan enbart utgått från säljarnas perspektiv. Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter.

Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.

Denna definition menar vi ger en förståelse av den bredd och det djup som mänsklig sexualitet omfattar Sexuell läggning Med sexuell läggning avses hetero-, homo- eller bisexualitet. Där heterosexuell läggning innebär förmåga att känna lust och attraktion till någon av motsatt kön. Homosexuell betecknar förmåga att känna lust och attraktion till någon av samma kön.

Bisexuell innefattar förmåga att känna lust och attraktion till både kvinnor och män. Enligt verksamhetsteoretiker är det i samhällets olika verksamheter som den sexuella läggningen konstrueras. Människans sexuella behov uppstår i och genom verksamhet och eftersom den är så varierande i olika primärgrupper t. Några vill utveckla starka sexuella behov, andra svaga, några vill rikta sexualiteten mot det motsatta könet, några mot det samma o.

Vidare lär vi oss att verksamheter är hierarkiskt ordnade på ett visst sätt, som att vissa sexuella verksamheter, till exempel homosexuell verksamhet är underordnad den heterosexuella. Vidare tillägnar vi oss kunskap om och erfarenheter av hur denna hierarki ska upprätthållas, relationer som alltid har en maktaspekt. På samma sätt är det inte heller helt Prostitution som till innehåll och former präglas av de existerande samhällsförhållandena föreligger när minst två handlande parter under marknadsmässiga betingelser köper respektive säljer fysiskt tillträde till kropp eller andra sexuella handlingar.

Den ena parten, köparen, köper sig således fysiskt tillträde till den andra partens kropp eller förfogande över vissa av den andra partens fysiska beröringar för egna syften under viss tid. Den andra parten, den prostituerade, säljer fysiskt tillträde till sin kropp eller förfoganderätten över vissa fysiskt berörande handlingar för köparens syften under viss tid.

Den transaktion som prostitutionen innefattar betalas vanligen i pengar, men även andra betalningsmedel kan förekomma Borg et. Definitionen sätter in prostitutionen i ett samhällsperspektiv och kopplar den till marknaden, samtidigt som den blir väl detaljerad när det gäller transaktionerna. Socialstyrelsen definierar prostitution i sin rapport Kännedom om prostitution på följande sätt Socialstyrelsens rapport Prostitution är när minst två parter köper eller säljer tjänster mot ersättning vanligen ekonomisk ; vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten.

Den definitionen är mycket kortare men lämnar mer spelrum för tolkningar. Vi har använt den kulturhistoriska verksamhetsteorins begrepp verksamhet se under teoriavsnittet och lagt perspektivet utifrån dem som säljer sex. På så sätt har vi valt att beskriva fenomenet som en sexsäljarverksamhet. När vi i övrigt blir tvungna att hänvisa till begreppet prostitution syftar vi på de ovanstående definitionerna. Speciellt då den första som blir mer heltäckande samt ligger i linje med vår egen teoretiska referensram.

När man använder begreppet prostitution ur latinets prosti tuo , vilket betyder utbjudande av sexuella tjänster mot betalning, är det nästan synonymt med kvinnor som bjuder ut sex till män för pengar. Ett begrepp som är historiskt belastat, osynliggör männen och döljer dessutom köparen. Därför har man sedan talet använt begreppet könshandel i Skandinavien för att sammanfatta alla aktörers verksamhet med direkt anknytning till prostitution; som aktörer räknas såväl de prostituerade och deras kunder som profitörer, t.

Med begreppet försöker man förstå verksamheten som ett samhällsfenomen, ett perspektiv som vi delar. När SOU menar att könshandel inbegriper båda parters handlande, samtidigt som det gör klart vad det egentligen är frågan om, nämligen en handel som går ut på att tillfredsställa köparens sexualdrift SOU Begreppet hämmar förståelsen av män som säljer sex till män Marknad Begrepp som använts synonymt med prostitution och beskrivningar av den är köp av sexuella tjänster, könshandel, människohandel för sexuella ändamål och sexindustri för att nämna några.

Vi väljer att använda marknad som övergripande begrepp, utan att vara ekonomiskt renläriga, alltså benämna fenomenet som begreppet sexmarknad.

Med marknad menar vi ett verksamhetssystem där det finns ett stort antal aktörer. Där finns säljare och köpare och varor och tjänster, men också tillverkare, leverantörer, återförsäljare, konkurrenter och olika Den påverkar människor, bland annat genom media så att behov aktiveras eller nya uppstår hos individer eller grupper. Marknaden har också olika typer av nätverk, värderingar eller moral. Den har såväl inre regler och lagar som yttre, vilka reglerar spelreglerna för verksamheterna.

Den har en geografisk dimension och kan därför vara lokal, regional, nationell eller internationell. Ett viktigt mål med marknaden är att åstadkomma ett så fritt utbyte av varor och tjänster som möjligt. Med marknad som begrepp för ett verksamhetssystem, har vi valt att undersöka ett av dess delsystem sexsäljarverksamheten Bruksvärde och bytesvärde När man köper och säljer brukar det röra sig om tjänster och varor. Vi vill ta hjälp av klassiska sociologiska definitioner av begreppen bruks- och bytesvärde i rapporten för att kunna förstå vårt fenomen.

Ett resultat av mänskligt arbete är produkter som kan tillfredsställa människans behov. De produkterna sägs ha ett bruksvärde. Förutom att vara till nytta för den enskilda människan kan produkten ha ett bytesvärde. De produkterna framställs inte för direkt konsumtion utan för att bytas eller säljas på marknaden. Produkterna kallas även varor då de inte frambringas för direkt konsumtion.

Varor måste ha ett bruksvärde annars skulle ingen köpa dem, på så sätt har varje vara samtidigt ett bruks- och ett bytesvärde. För att en vara ska få bytesvärde krävs ett samhälle som grundas på byte, vars grad av arbetsdelning bestämmer bytesvärdets omfattning. En varas bytesvärde bestäms av den mängd arbete som krävs för att producera den och som godkänns av båda parter.

Alltså arbetstimmar i att förfärdiga en vara kan räknas som likvärdiga som en annan vara i utbytet. Med andra ord kan man säga att ens arbetskraft kan räknas som bytesvärde. Även pengar är en handelsvara till exempel på den finansiella marknaden. En varas pris bestäms däremot genom konkurrensen mellan säljare och köpare, genom förhållandet mellan tillgång och efterfrågan, samt mellan utbud och behov. Vi stannar vid detta. Vidare beskriver vi hur vi gått till väga med att samla in material.

När vi kommit så långt övergår vi först till att ge en kort historisk skildring av män som säljer sex till män för att sedan ge en vinjett av varje respondent för att försöka finna svar på våra frågor. Sedan ger vi oss i kast med att beskriva och analysera och då först se närmare på vägen in i sexsäljarverksamheten, motiven för första gången och för att fortsätta.

Sedan fortsätter vi med hur respondenterna går till väga och vilka handlingskompetenser de erhåller. Därefter ser vi på de fördelar samt problem som respondenterna uppger att de möter och upplever samt vilka säkerhetsstrategier de anlagt.

Vi fortsätter rapporten med ett resonemang om profitörerna i verksamheten. Vi vill helt kort lyfta fram några resonemang som vi finner betydelsefulla för rapporten. Verksamheter är alltid knutna till ett samhälle eller en kultur och en specifik historisk tidsperiod. Enligt det verksamhetsteoretiska perspektivet kopplar människans deltagande i verksamheter ihop henne med omvärlden och utan verksamhet finns ingen relation mellan människor eller deras fysiska miljö, med andra ord ingen kommunikation utan verksamhet och ingen verksamhet utan kommunikation, jämför med Shibutanis begrepp sociala världar Shibutani Det är därför vi endast genom verksamheter kan förstå den enskilda människans psykologiska liv och omgivningen som hon lever i Knutagård a.

Verksamheten kopplar alltså ihop den enskilda människan med andra genom en process av ömsesidig påverkan. På så sätt byggs relationer upp av handlingar, genom att människor involverar varandra. Därigenom skapas, förändras, upprätthålls och avslutas relationer kontinuerligt beroende på människors behov Knutagård a. Professorn i psykologi Pär Nygren uttrycker det som att: De skapas, upprätthålls, förändras och slocknar bara som ett resultat av de handlingar som bygger upp de verksamheter genom vilka människorna involverar varandra som viktiga behovsobjekt Knutagård a: Genom människans praktiska deltagande i verksamheter formas hennes självbilder, gamla kan utmanas eller bekräftas och nya kan växa fram.

Allt beroende på vilka verksamheter vi deltar i, hur vi kvalificerar oss i dem, till vilken omfattning vi når upp till våra mål och på så sätt tillgodoser våra behov. Vi utvecklar oss således genom vårt deltagande i verksamheter Knutagård a Utveckling genom verksamheter Av ovanstående resonemang förstår vi att samtliga de verksamheter som en individ har deltagit i, dess unika verksamhetshistoria, frambringar individens personlighet.

De olika verksamheterna i en människas liv kan liknas vid en lavalampa från talet Knutagård a. Där lavan genom värme stiger upp i olika storlekar och former, för att sedan svalna, dala och bli ett med grundmaterialet, för att åter flyta upp i lampan, se illustration 1 sidan Verksamheterna kan vara integrerade i varandra i olika hög grad och tillgängliga för människan vid samma tillfälle.

Vidare kan en verksamhet hos en individ hållas isolerad, hemlig och för andra människor verka som att den går stick i stäv med individens andra verksamheter Knutagård a. Männen i rapporten som säljer sex till andra män på 1 För en djupare presentation av teorin och dess begrepp hänvisas till Introduktion till verksamhetsteori Knutagård a. Ett annat exempel är köparna vilka kan vara gifta män med fru och barn som då och då kan ha sex med andra män.

Den isolerade verksamheten kan också ligga i strid med andra verksamheter i en människas liv och på så sätt ge upphov till slitningar och smärta hos den enskilda människan. Något som även framkommer i undersökningen. Exempel på flödet av verksamhetsfält i en ung mans liv som säljer sex. Modifierat från Knutagård a: Förutom detta kan samma verksamhet under en människas liv ha olika innebörd Knutagård a. Exempelvis kan en gemensam semesterresa i början av ett förhållande genomföras för att föra parterna samman, medan parterna efter 10 år väljer att ta var sin semesterresa för att ta paus från varandra och på så sätt komma varandra närmare i relationen.

En gemensam semesterresa för samman parterna i det första fallet, men skulle kanske kunna separera dem i det senare. Verksamheterna kan vara nödvändiga eller frivilliga, de kan också vara planerade eller spontana. Därtill är någon av verksamheterna den ledande eller den dominerande verksamheten. Vilket inte behöver vara den som är tidskrävande eller nödvändig för individen. Istället kan det vara den verksamhet som betyder mest för personen under en tid och i ett sammanhang av livet Knutagård a.

I våra fall verkar sexsäljarverksamheten inte vara den dominerande verksamheten för våra respondenter, utan istället underordnad en annan sådan ledande verksamhet, såsom genomförande av högskolestudier utomlands, inköp av bostadsrätt med mera. Sexsäljarverksamheten ser även ut att vara frivillig, respondenterna har själva valt att gå in i verksamheten, samt något de planerat att göra.

Oavsett avsikten och betydelsen av verksamheten sker en socialisering genom deltagandet i den. Den ryske psykologen Lev Semenovich Vygotskij 2 ansåg att vi aldrig interagerar direkt med andra utan genom kulturellt skapade redskap eller verktyg artefakter.

Det är genom mediering av dessa verktyg, till exempel språk, bild, internet, som människan agerar och uppfattar sin omvärld. Dessa är kulturellt skapade i gemenskaper eller verksamheter.

Socialiseringsprocessen sker i samhällets olika delverksamheter genom en internaliseringsprocess av de kulturella verktygen där det främsta hjälpmedlet är språket. Vygotskij formulerar det som att internaliseringsprocessen av socialt tals historia är också socialiseringen av barns praktiska intellekts historia Vygotsky Därigenom, menar Vygotskij, uppenbaras vår kulturella utveckling på två sätt: Nygren beskriver socialiseringsprocessen som att individen träder in i samhället genom olika verksamheter för att genom dessa delverksamheter träda in i samhället.

Samtidigt bosätter sig samhället i individen genom dessa verksamheter. Nygren menar att i olika sociala system har olika typer av kompetens överlevnadsvärde. Och utifrån dessa kompetenser kan man utveckla och realisera olika överlevnadsstrategier Nygren För att nå dessa överlevnadsvärden måste den enskilda personen underkasta sig de regler, värden och normer som gäller för verksamheten.

Resultatet blir, hävdar författaren, en person som mer eller mindre känslomässigt, kognitivt och socialt kvalificerat sig för att självständigt kunna hantera ett meningsfullt liv i den aktuella verksamhetens kultur. Med andra ord säger Nygren att socialisering till en viss grad förutsätter underkastelse under bestämda verksamheters regler och normer för att man ska kunna kvalificera sig till vissa kompetenser med överlevnadsvärde. Något som med tydlighet framkommer i rapporten.

Men socialiseringsprocessen går samtidigt hand i hand med människans egen personlighetsutveckling, skapandet av människans identitet Personlighetsutveckling Verksamhetsteoretiker brukar betona de kollektiva processerna när de ska förklara personligheten. Det är i växelverkan mellan den enskilda personen, gruppen och samhället som människans utveckling, både förståndsmässigt, känslomässigt och socialt, ska förstås.

Oftast när vi tänker på människans utveckling tänker vi enbart på den utifrån de kunskapsmässiga processerna. Ovanstående är ett synsätt som Nygren delar, författaren anser att barn utvecklar den intellektuella förmågan i förhållande till föremål, medan de utvecklar den känslomässiga 2 Vi har använt den svenska stavningen av Vygotskij i texten, men vid citat av författaren har vi behållit originalspråkets stavning. Vid referenser till Vygotskij kan det ibland vara förvillande med stavningen beroende på att det kyrilliska alfabetet, som används i ryskan, översätts olika på olika språk.

De två systemen skapar en holistisk integrerad process, där barnets personlighet blir utvecklad Nygren Verksamhetsteoretiker menar att människor involveras i varandras liv genom produktion och konsumtion där den materiella sidan alltid har en social dimension. Begreppet arbete är ett ledord här. Även om personligheten är individuell, så är den alltid en del av den samhälleliga omgivningen, eller som den danske filosofen K.

Løgstrup sammanfattar det, att den enes liv är invecklat i den andres Løgstrup Så vi måste ha med oss biologi, kognition, emotion och social gemenskap när vi talar om personlighetsutveckling. Verksamhetsteoretiker framhåller att personlighetsutvecklingen och formandet av personligheten sker på olika verksamhetsarenor, såsom familj, kamratgrupp, skola, arbete, fritid, kultur och nöjen Knutagård a. Etienne Wenger, en av männen bakom begreppet situationellt lärande, hävdar att deltagande i sociala verksamheter är en grundläggande process för lärandet och genom vilket vi formas till de personligheter vi är Wenger Människan utvecklar alltså handlingskompetenser som har överlevnadsvärde innanför de aktuella sociala system som hon är verksam i.

Vi får en benägenhet att handla på ett särskilt sätt i en bestämd situation. En benägenhet som baseras på att vi vid tidigare tillfällen tillfredsställt våra behov och upplevt en känslomässig laddning i en speciell social kontext. I vårt fall sker personlighetsutvecklingen även i sexsäljarverksamheten.

Personligheten är något som man tillägnar sig och utvecklingsprocessen är inte upprepningsbar. De olika arenorna har skiftande betydelse för den enskilda människan, till exempel vikten av internet.

Dessutom varierar verksamhetsarenorna i betydelse under olika livssituationer och utvecklingsfaser i människans liv Knutagård a. Det är helheten av alla verksamheter som är avgörande för personligheten. En helhet som enligt ryske psykologen Leontiev: Personlighetsutvecklingen är inget som bara tillhör barn- och ungdomstiden utan fortsätter hela livet.

Den sker alltid inom ramen för socialiseringsprocessen och i ett inre dialektiskt förhållande till varandra. Detta gäller givetvis även för våra respondenter. Men vad får oss då att gå in i vissa verksamheter, till exempel för att utveckla vår personlighet?

Motiv En viktig fråga i undersökningen är vilka motiv som driver männen att träda in i sexsäljarverksamheten. Ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv kan vi säga att behov är en förutsättning för verksamheten och sätter igång den, medan motiv ger mening åt verksamheten. För att förklara motivens utveckling använder Nygren begreppet verksamhetsåterspegling. Dessa erfarenheter tjänar senare som en guide för liknande handlingar i andra verksamheter, alltså vi lär av erfarenheten. Vi kan illustrera detta genom exempel som ligger nära vår framställning.

En yngre man erbjuds pengar för den sex han ändå vill ha. Han tackar ja till erbjudandet och upplever en dubbel betalning. Dels fick han den sex han ville ha, dels fick han de pengar han behövde. Erhåller mannen på nytt pengar för den sex han ändå vill ha ser han kanske möjligheten att erhålla pengar för sex och genom det finns möjligheten att han i fortsättningen kan komma att kräva pengar för denna typ av sex, en viss typ av sex eller för all sex.

Istället för att pengar åtföljer sex, så ledsagar nu pengar sex och det sker i en verksamhet. Vi finner att den unge mannen har utvecklat ett motiv genom en kombination av känslomässig och intellektuell kunskap baserad på en rad händelser som skett tidigare. Ett motiv som påverkar honom nu. Det är när flera verksamhetsåterspeglingar inom en genre bildar ett mönster som vi får ett motiv, som i vårt fall att sälja sex.

Det är inte nog med att motivet finns, utan det måste också aktiveras. Något som Nygren anser sker dels genom en personlighetsstyrd aktivering, nämligen att det motiv som blir aktiverat befinner sig överst i personens motivhierarki och samtidigt är relevant i den aktuella situationen. Dels genom situationsstyrning, nämligen att motivet styrs av den verksamhetsåterspegling som utlöses av en yttre social stimulans i en konkret situation Nygren Vi kan se både personlighetsstyrd och situationsstyrd aktivering hos våra respondenter första gången.

För att fortsätta exemplet så behövde inte den yngre mannen tycka om att sälja sex bara för att han prövar, men genom att delta i sexsäljarverksamheten utvecklas bland annat nya verksamhetsåterspeglingar, som när tiden är inne, gör att motivet nöje blir funktion får honom att sälja sex.

Vilket även visar på att motiven är i en ständig process. Vidare är motiven hierarkiskt organiserade, där några av motiven håller ordning på de andra. Nygren formulerar det på följande sätt: Motiven i vårt psyke är ordnade i ett slags hierarki. Den hierarkiska organiseringen innebär, att vissa motiv blir aktiverade oftare än andra i våra dagliga verksamheter. De har alltså ett slags företräde i förhållande till motiven längre ner i hierarkin.

Dessa motiv fungerar inte enbart som en drivkraft i våra dagliga handlingar. De fungerar snarare som allmänna ramar, innanför vilka några verksamheter har större sannolikhet att bli stimulerade än andra. När ett bestämt motiv är aktiverat, anger detta motiv riktningen för vår verksamhet Nygren Alfred Schütz står för ytterligare en dimension avseende motiv Schütz Han anser att människan karakteriseras av två grundläggande motiv, nämligen för-att-motiv och därför-attmotiv.

För-att-motiv riktar sig mot framtiden för att uppnå eller undgå något och där människan enbart kan uppnå dem genom att styra sig själv, med andra ord ha hög autonomi. Därför-att-motiv riktar sig mot förflutna erfarenheter och människan låter sig styras av dessa, en låg grad av autonomi. När vi ser på sexsäljarverksamheten finns det många motiv som är aktiverade samtidigt. Vi har alltså att göra med en komplex och mångfacetterad uppsättning av motiv.

När Vygotskij beskriver fantasi är det inte bara barnets fantasi han menar utan istället den mogna, komplexa fantasi vars material är 3 För utförligare beskrivning av motiv se Nygren eller Knutagård a. Den skapande fantasin är enligt Vygotskij alltid uppbyggd av material som hämtats ur verkligheten och ingår därför som en del av individens tidigare erfarenheter.

Med detta material som bas kan människan genom den kreativa fantasin föreställa sig saker hon inte sett eller hört. Människan är, skriver Vygotskij: Skapandet sker, menar han vidare, som ett resultat av en födelseakt av fantasin, som består av en process eller graviditet i fem steg.

Först genom dissociationer, när människan styckar upp komplicerade helheter i en mängd varseblivna intryck. Det andra steget omfattar den förändringsprocess varvid de enskilda elementen förstoras eller förminskas. Tredje steget är associationer som förenar de tidigare raserade och förändrade elementen till nya samband. Det fjärde momentet är att kombinera dessa enskilda bilder, föra in dem i nya system och skapa nya sammansatta bilder.

Till sist säger Vygotskij så beskrivande om resultatet: Efter att slutligen ha tagit gestalt återvänder de till verkligheten, men denna gång som en ny och aktiv kraft, som förändrar denna verklighet.

Så sluts den kreativa aktivitetens cirkel Vygotskij Realiserar inte människan sina tankar till verkligheten stannar det hela vid dagdrömmeri, enligt Vygotskij, och närandet av sådant kan vara ett utslag av viljelöshet. Å andra sidan har en helt anpassad människa inget behov av skapande fantasi. Istället gör Vygotskij gällande att skapandet alltid grundar sig på en bristande anpassning, ur vilket det uppstår ett behov, en strävan eller önskan Vygotskij Människor möter andra personer, natur, kultur och samhälle genom verksamhet.

Endast genom verksamhet kan vi förstå en persons behov, motiv, emotion och kognition, eftersom dessa skapas i verksamheter. Människans behov och motiv, som vi beskrivit ovan, påverkar människan att träda in i nya verksamheter, stanna kvar i befintliga eller lämna gamla verksamheter Knutagård a.

Se illustration 2 på sidan Människan utför handlingar som är kortvariga, tidsbestämda och har ett slut. Människan i en gemenskap utför handlingar som skapar en verksamhet. Människans handlingar är för det mesta riktade mot verksamhetens mål.

Handlingar kan även vara misslyckade och då sker korrigering, till exempel vid våld eller annan utsatthet i sexsäljarverksamheten. De kan vara alternativa och rikta sig mot annat mål än det ursprungliga för verksamheten. Vilket leder till att antingen förändras verksamheten eller så gör verksamheten sig av med den praktiken. Ett exempel på detta är att avsluta sexsäljarverksamheten efter fullgjorda studier. Mänskliga handlingar bildar verksamheter som växer fram under längre perioder och som är knutna till ett samhälle eller en kultur i en specifik historisk tidsperiod.

Dessa verksamheter framträder oftast i form av gemenskaper, organisationer och institutioner. De har en kravstruktur som påverkar individen till att handla på ett visst sätt för att överleva i Genom att underkasta sig gemenskapen lär sig individen att handla rätt och erhåller därmed handlingskompetenser.

Verksamhetsmodell för en person som säljer sex. Modifierat från Knutagård a. Nygren menar att människans handlingskompetenser representerar en mänsklig resurs som bland annat sätter den enskilda personen och grupper av personer i stånd till att lösa bestämda uppgifter i bestämda sociokulturella och materiella kontexter Nygren Handlingskompetenserna är enligt Nygren dubbelt situerade.

De är situerade både i personens mentala processer och i den sociokulturella och materiella handlingskontexten, där de utvecklas och användes i praxis Nygren Handlingskompetenserna ligger i beredskap för att mobiliseras och realiseras, när yttre och inre betingelser sätter igång handlingarna. På så sätt socialiseras individen genom deltagande i samhällets olika praktikerverksamheter. Där ingen verksamhet kan vara utanför samhället utan är istället i en annan del av samhället.

På så sätt är även individen involverad i att forma sin egen framtid, likaväl som andras. Läraren John Scotson undersökte i slutet av talet ungdomsbrottslighet i ett litet engelskt samhälle med två nyinflyttningsområden kring en kärna av gammal bostadsbebyggelse. Sociologen Norbert Elias använde denna studie av Winston Parva, som de kallade samhället, och försköt tyngdpunkten till att istället belysa de allmängiltiga sociala processer mellan etablerade och outsiders som gäller i mänskliga gemenskaper.

Något som Elias menar förekommer mellan sociala grupper som: I vårt fall heterosexuella i relation till homosexuella och gruppen män som inte tar betalt för sex med män till gruppen män som tar betalt från andra män på internet.

Elias visar på hur den etablerade gruppen tillskrev sig själv goda moraliska egenskaper gruppkarisma. De utformade alltså sin självbild från den mest exemplariska delen med de bästa moraliska egenskaperna i gruppen eller verksamheten som vi kan kalla den.

Däremot stigmatiserade de outsidergruppen genom att tillskriva hela gruppen samma underlägsna mänskliga egenskaper som fanns hos dess värsta minoritet. En process som leder till upplevelse av gruppskam av outsidergruppen. Detta sker när grupper står i ömsesidig beroenderelation till varandra varav någon har större makt och genom det uppfattar sig som bättre.

Den egna gruppens ideal jämförs alltså med den andra gruppens sämsta praktik, till exempel att alla svenskar har friheten att vara, välja och njuta. Alla svenskar bejakar sina kroppar, sin lust och är trygga i sin sexualitet. De Andra är förtryckta, könsstympande, hedersvåldsutövande, homofobiska, kvinnomisshandlande eller säljer sex.

De Andra fungerar här även som motbild i skapandet av den egna identiteten. Det är alltså viktigt att förstå skillnaden mellan en personlig fördom och den inbördes relaterade stigmatiseringen mellan grupper. Man missar alltså nyckeln till det problem som diskuteras under rubriker som sociala fördomar om man bara söker den i enskilda människors personlighetsstruktur.

Vi måste även förstå att i processen mellan etablerade och outsiders är socialiserings- och individualiseringsprocesserna viktiga. Att bli tillskriven en gruppidentitet, som männen som säljer sex, kommer alltså att påverka personlighetsidentiteten.

Rubin har beskrivit den uppdelning av vad som i en specifik kulturhistorisk kontext betraktas som bra, normalt, naturligt och godkänt respektive dåligt, onormalt och fördömt, Den sexuella hierarkin Rubin Se illustration 4 på sidan Sektorerna i illustrationen kan betraktas var och en för sig, och var gränsen går inom en sektor behöver inte betyda att den går på samma ställe i de andra sektorerna.

I andra segment har gränsen blivit mer flytande, till exempel har homooch bisexualitet börjat accepteras mer och mer i Sverige.

Poängen är att i varje kultur finns en moralisk uppdelning av sexualiteten och dess uttrycksformer, vad som är bra, normalt, naturligt och godkänt respektive dåligt, onormalt och fördömt Rubin I olika kulturer kan gränserna vara snävare eller vidare inom de olika områdena.

Illustrationen visar den moraliska mittpunkt, den välsignade cirkeln, vilken gemenskaper utifrån moral hierarkiskt värderar andra sexuella praktiker. Som synes hamnar rapportens män genom sin sexsäljarverksamhet utanför den välsignade cirkeln på flera områden. I vår kulturhistoriska kontext kan det även finnas flera perspektiv på ett givet segment. Låt oss åskådliggöra detta med ett exempel på det, nämligen det obligatoriska i att sammanbinda kärlek eller förälskelse och sex med varandra.

Vi uppfattar det som att, i den heterosexuella gruppen lever fler under en starkare kravstruktur med kärlekstvång som tvingar dem att svara upp till denna och på så sätt har de en klarare gräns mellan vad som är bra, normalt, naturligt och godkänt respektive dåligt, onormalt och fördömt sex Rubin Medan inom den manliga homosexuella kulturen finns grupper som har en kravstruktur att sex och kärlek kan höra samman, men inte lika självklart måste göra det och på så sätt utmanar de kärlekstvånget.

Inspirerat av Gayle S. Män möts till exempel för sex med tillfällig partner i erotiska oaser 4 som vissa parker eller på bastuklubb. Dessa erfarenheter, att kunna njuta av sex med tillfällig partner, utan tvång eller krav på kärlek, ger handlingskompetenser. Vi menar att man i detta möte kan betrakta njutningen hos den enskilde som bytesvara. Det hör till god etikett i dessa miljöer att efter den egna orgasmen stanna kvar och assistera den andra personen fram till dennes orgasm.

När njutningen upplevs som bytesvara kan det då vara så att det för vissa blir en möjlighet att sätta ett pris på den i en marknadsekonomi? Vad får moral för betydelse i dessa överväganden? En individs eller en grupps moral visar sig i vad de gör eller underlåter att göra, medan deras etik är deras reflektion över det berättigade i vad de gör eller underlåter att göra Nationalencyklopedin Den danske filosofiprofessorn Uffe Juul Jensen menar att moralen kommer till uttryck i förhållandet mellan människor.

Förhållandet mellan människor, såväl enskilda individer som grupper, präglas av makt och beroende Juul Jensen Vidare anser Juul Jensen: Principen har sin grund i människans natur: Utifrån den grunden för Juul Jensen fram att moralen har två ansikten, dels som försvar för maktmissbruk och dels som ett skydd för den svage. Dock fortsätter författaren att moraliska principer har använts för att rättfärdiggöra användning av makt och våld mot försvarslösa enskilda individer eller grupper Juul Jensen Något som han tillskriver moralismen.

Så på ett sätt kan vi säga att moral kan vara en skyddande faktor, men som moralism kan den endast användas som förtryck. Utgår vi från vårt tidigare resonemang kring verksamhetsteori kan vi formulera följande. Varje verksamhets eller verksamhetssystems kravstruktur, som framtvingar särskilda handlingskompetenser genom underkastelse, är också moraliskt laddad.

Denna moraliska laddning består i hur handlingen ska utföras rätt i förhållande till gemenskapen och den kulturhistoriska situation som den sker i. Med andra ord lär vi oss inte enbart en handling utan vi lär oss en rätt handling och en orätt handling samt att se skillnad mellan dem utifrån verksamhetens mål.

Vissa uttrycker det som att moral är människans sekulära, det vill säga icke-religiösa, samvete. Människan utvecklar tillsammans med gemenskapen moraliska normer för sitt liv och bryter man dem känner man sig illa till mods. Moralism är att förtrycka och fasthålla den svage i en utsatt position. Givetvis kan man även moralisera över personer i sin egen verksamhet som inte har de goda egenskaperna. Se illustration 5 på sidan Dessutom, menar Lena Dominelli, att en person oftast kan inneha båda positionerna samtidigt, att vara förtryckt och att förtrycka, som att en amerikansk vit medelklasskvinna kan förtrycka sin svarta kvinnliga hemhjälp, som i sin tur kan förtrycka den vite homosexuelle mannen och så vidare Dominelli Vi utvecklar nu Elias resonemang vidare.

En person ur outsidergruppen som för övrigt motsvarar de bästa moraliska egenskaperna i den etablerade gruppen hindras från att tas upp i denna, ifrågasätts och tvingas på de dåliga egenskaperna eller blir tvungen att lämna outsiderverksamheten för någon annan verksamhet. En liknande process sker inom den etablerade gruppen med en person som uppvisar de dåliga egenskaperna.

Personen dras in i Låt oss exemplifiera genom att börja med personen i den etablerade gemenskapen. Han säljer sex men är ännu inte upptäckt. När eller om han blir det startar processen att få honom att upphöra och ansluta sig till gruppkarisman. Underordnar han sig inte de etablerades verksamhet fortsätter processen med att definiera ut honom såsom tillhörande outsidergruppen genom att han tillskrivs dåliga egenskaper.

Om vi istället tar en person som säljer sex i outsidergruppen, men vägrar överta de etablerades måttstock utan räknar sig som likvärdig med den etablerade gruppen så startar den motsatta processen. Att definiera honom som inte tillhörande eller inte välkommen in i den etablerade gruppen. Han hindras och processen fortsätter med att han inte erkänns ha goda egenskaper utan tvingas tillbaka i gruppskammen. Dessa processer kan sätta djupa känslomässiga spår hos personen och påverka hans självbild i en starkt negativ riktning.

Ibland så starkt att personen inte ens vågar anmäla grova övergrepp som han blivit utsatt för såsom våldtäkt.

Genom de ovanstående teoretiska resonemangen vill vi visa på att det är nödvändigt att anlägga ett flerdimensionellt perspektiv på män som säljer sex till män och vad som sker i sexsäljarverksamheten. De teoretiska resonemangen i kapitlet lyfter också fram begreppsliga verktyg som gör det möjligt att bättre förstå fenomenet män som säljer sex till män via internet. Detta besvarar vår första fråga.

Låt oss nu se lite på metoden för undersökningen innan vi går in på respondenternas berättelser. Metod Syftet med studien har varit att öka kunskapen om målgruppens situation och behov vilken sedan kan bli en grund för att formulera framtida insatser riktade till målgruppen. Detta har vi formulerat i det föregående kapitlet. Härigenom menar vi att det blir möjligt att på ett mer adekvat sätt utforma insatser för män som säljer sex till män via internet.

Kartläggningen bygger på en kvalitativt inriktad fallstudie där vi använder tematiska intervjuer med respondenterna utifrån studiens frågeställningar Merriam Fallstudien avser att vara analytisk och syftar till att öka förståelsen för fenomenet män som säljer sex till män via internet. Valet av metod innebär givetvis en rad begränsningar. Den ger inte svar på hur vanligt fenomenet är, inte heller i vilken grad de tankar och resonemang som respondenterna ger är överförbara till andra inom området.

Den ska ses som ett bidrag till att ge en bredare och djupare förståelse för fenomenet. Ett område som inte är svart eller vitt med stor kontrast utan som innehåller en stor variation och ett stort spektrum av mer eller mindre grå skalor. Världen består av en mångfald av verkligheter, knappast objektivt beskaffad utan är en funktion av varseblivning och samspel med andra. Verkligheten är en subjektiv historia som snarare behöver tolkas än mätas Merriam Intervjuerna samlades in under år till i början av av Niklas Eriksson.

Det var svårt att få respondenter att ställa upp för en intervju, och vi uppnådde därför inte målen enligt den ursprungliga planen, vilken omfattade ett tiotal intervjuer. Det tar tid att bygga upp förtroenden och rekrytera respondenter inom en verksamhet som är socialt stigmatiserad.

Dessutom är verksamheten delvis kriminaliserad då köparen av sex faller under lagen Kontakt nåddes i huvudsak på tre vägar, genom kontakter via RFSL Rådgivningen Skåne, genom kontakt på internet samt genom snöbollseffekten, det vill säga att genom en kontakt så når man ytterligare en och så vidare.

Två respondenter rekryterades genom enhetens egna kontakter. När det gäller internet fanns redan en hemsida ikurator som erbjöd råd, stöd och information från RFSL: De frågor som ställdes på ikurator var: Ålder, kön, sexuell läggning och bostadslän.

Hur gammal var du första gången du sålde sex? Hur tänkte du när du valde det? Hur många gånger har du gjort det sedan dess? För försök döms till ansvar enligt 23 kap. Vilka arenor gör du det på? Har du någon annan försörjning? Har du råkat ut för problem eller bekymmer som du tycker har anknytning till att sälja sex? Upplever du behov av stöd eller hjälp utifrån den här verksamheten?

Vill du ha information från oss eller kan tänka dig delta i en intervju? Skriv din e- postadress i fältet. Via frågeformuläret på ikurator kom 36 svar in. De allra flesta hade valt att inte lämna någon e-postadress och ville följaktligen inte ha en vidare kontakt. Det var i många fall svårt att bedöma graden av seriositet utifrån de svar som lämnats på frågorna.

Det var få som lämnade en korrekt e-postadress så att en vidare kontakt kunde tas. Av de 10 som lämnade en fungerande e-postadress ställde sedan två män upp för intervju. Av de inlämnade svaren var de flesta så knapphändigt ifyllda att vi bedömer att de utgör ett alltför tunt för material att vara en del av underlaget för en analys.

Därför har vi valt att utelämna dessa. Det huvudsakliga värdet av frågeformuläret på ikurator var att det bekräftade att Niklas Eriksson som tog kontakt med män på chattar och communities verkligen var en kurator vid RFSL Rådgivningen Skåne och verkligen hade för avsikt att göra en seriös undersökning av fenomenet män som säljer sex till män via internet och att det inte var ett sätt att förklä en presumtiv köpare. Slutligen gav snöbollseffekten två kontakter. Sammanlagt intervjuade vi sex respondenter varav fem sålde sex och en var på väg att börja.

Intervjuerna varierade i längd från en timme upp till tre timmar. Fem av intervjuerna bandades, medan en av respondenterna tillät enbart anteckningar. Banden skrevs sedan ut, för att tillsammans med anteckningar ligga till grund för analys.

En av intervjuerna är gjord med en man som planerade att börja sälja sex till män på internet. Vi bedömde det som intressant och av värde att få ta del av hans resonemang och tankar om verksamheten innan han gjorde de konkreta erfarenheterna. Motivbildningen till att gå in i respektive ut ur verksamhetsområdet kan ge intressanta nycklar till hur eventuella förebyggande insatser skulle kunna utformas.

På grund av omständigheter vi inte kunnat råda över blev det en förskjutning mellan insamlandet av empiriska data och analysen av dessa, samt färdigställandet av denna rapport. Det empiriska materialet samlades in och av Niklas Eriksson medan analysen och rapportskrivandet skedde under hösten i samarbete med Hans Knutagård och med stöd från Region Skåne. Manlig prostitution i Sverige Låt oss ge en kort historisk tillbakablick innan vi ger oss i kast med respondenternas intervjuer.

Att sälja och köpa sex har historiskt sett förekommit i olika kulturer och geografiska områden vid olika tidpunkter. Mest dokumenterade är kvinnliga sexsäljare med olika benämningar till exempel tempeldansare eller escort. Vi utgår från att det minst lika länge historiskt varit möjligt för män att köpa sex av män. Till exempel beskriver kapten Sir Richard F. Burton ett litet samhälle med tvåtusen människor i nuvarande södra Pakistan där det fanns tre bordeller med enbart yngre män och eunucker.

Göran Söderström menar i kapitlet Den manliga prostitutionens värld att manlig prostitution spelade en stor roll från mitten av talet fram till talet i Stockholm Söderström Det gällde för män ur alla samhällsklasser. Det var dessutom inte ovanligt bland vissa militärförband, främst Husarregementet, att dryga ut kassan genom att sälja sex, något som Dodo Parikas beskriver i kapitlet Stockholms soldaters hemliga liv Parikas Parikas menar att soldatprostitutionen upphörde när uniformstvånget avskaffades och soldaterna fick det bättre ekonomiskt.

Soldatprostitutionen är också något som skildras i Thomas Sörensens text Det blänkande Eländet. En bok om kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö Sörensen , hur husarerna i Malmö bland annat på grund av dålig lön sålde sexuella tjänster till civila män, de var ju nästan anställda av de homosexuella Sörensen En etnologisk rekonstruktion av en sådan husar, årige Oskar Artur Stenholm, har Hans Knutagård skrivit om när han utgår från en händelse i Kungsparken i Malmö den 6 april Knutagård I två texter som skildrar homosexuella i Göteborg nämns även manlig prostitution som en del av samhällets och subkulturens miljö.

De ser hur den manliga prostitutionen nästan upphör under den perioden på grund av samhällsförändringar. Mot förändringar i begär svarade en förändring i tillgång: Det hade att göra med flera förändringar. Färre behövde av ekonomiska skäl prostituera sig. Den sociala utvecklingen tog kål på prostitutionen. Unga arbetarklassgrabbar blev alltmer skötsamma.

Sjömännen liksom regementena blev färre. Den skildring vi funnit ur Malmös historia är Jens Rydströms texter Sinners and Citizens Rydström a och Subkultur och sundskultur, Mötesplats för homosexuella män i Malmö Rydström b där författaren nämner manlig prostitution.

Ett rättsfall från visade hur rättens sympatier kunde vara på den utpressade homosexuelles sida gentemot de halvkriminella halvprostituerade ynglingar som Stig Olsson och hans vänner var exempel på Rydström Men på talet förflyttas fokus enligt Rydström: Från att ha sett de homosexuella herrarna som offer för unga ligister förskjuts alltså perspektivet så att homosexuella ses som ungdomens förförare Rydström Vidare beskriver författaren den mest omfattande domstolsprocessen i Sverige , som rör tjugo män mellan 19 och 60 år som hade blivit åtalade för onaturlig otukt.

Rättegången handlade om män som sålt sex till andra män. Det som också väckte uppseende var att de gatuprostituerade hade följt med män från andra samhällsklasser, generationer och orter än sina egna, för sexuellt umgänge. Vad vi lägger märke till är att den manliga prostitutionen överlag är osynliggjord förutom i texter av i huvudsak homosexuella författare. Av de få skildringarna ser vi att manlig prostitution för år sedan verkade vara vanligt förekommande i storstäderna och i vissa fall rörde sig om ett stort antal personer.

Kan de vara fler än de kvinnliga prostituerade? Vi saknar historisk forskning om manlig prostitution och dessutom komparativ sådan. Vidare ser vi att den manliga prostitutionen är avhängig av de sociala och kulturella förhållandena. Förändras dessa upphör en viss typ av manlig prostituerad, speciell arena och så vidare. Det blir då intressant att reflektera över vad det är i vårt samhälle idag som gör att vi återfinner män som säljer sex till män på internet.

Något som kanske kan klarläggas genom vidare forskning? Respondenterna Låt oss presentera respondenterna något lite innan vi går vidare. Fredrik är en svensk åring. Började tidigt med att ha sex och sålde sex redan som åring i offentliga miljöer, för att under det senaste året enbart sälja sex via internet. Han går sista året på gymnasiet och säljer sex tre till fyra gånger i veckan parallellt med studierna.

Fredrik uppger att han är bisexuell, och är en av två respondenter som blivit utsatta för våld i sin verksamhet. Gustav är 22 år och adopterad av ett svenskt par som bodde vid det tillfället utomlands. De flyttade tillbaka till Sverige när han var 14 år.

Föräldrarna har en stark frikyrklig bakgrund. När han var 16 år blev han tillsammans med en jämnårig pojkvän som sålde sex och inspirerad av detta faktum började Gustav sälja sex parallellt med honom. De hade som mål att köpa en lägenhet tillsammans för att flytta ihop. Många vill ha erotiska filmer som ett komplement till sina sexleksaker, ett sätt att höja lusten när man använder sina sexleksaker.

En bra porrfilm vill en del ha när man tex använder sin Fleshlight, det tycker många män är väldigt erotiskt och lusthöjande, kanske tom en porrfilm med den porrstjärnan man köpt i Fleshlight Girls. Rea sexleksaker gratis xxx, Äldre kvinnor som söker yngre män xxx sex mogen kvinna rea sexleksaker - com sex Nakna Tjejer Porr Gratis. Rea sexleksaker gratis xxx, Äldre kvinnor som söker yngre män xxx sex video Realistisk dildo svensk gratis Rea sexleksaker sex videos xxx.

Hd Milf Porn Bra Svensk. Hos Mshop, Sveriges största sex shop finner du sexleksaker från kända varumärken. En sexshop som lovar dig diskreta leveranser, bra deals, en kundsupport som. Ett brett sortiment av sexleksaker, erotisk literatur, kläder, oljor, glidmedel, skämt och presentartiklar m. Underbara underkläder i Karlstad - Hitta snygga och sexiga Posted by: Escort Stockholms tjejer sex lesbian · Porr sprutsugen gratis porrfilmer · Escorttjej örebro bondage rep.

By karlstad city hardcore bondage Escort hässelby Sort tube på Fa swat4. På så sätt skulle flera personer Saknas: Här hittar du Saknas: Rim födelsedag eskorter gävle, Escort service stockholm Rim på spa rosa. Sex dejtingsidor escort gävleborg. Här hittar du eskorter gävle. Rim på spa rosa sidan, Eskort tjejer malmö thaimassage umeå. Shoppa det senaste bland sexleksaker hos oss på swat4.

Shoppa tillbehör till dina sexleksaker hos oss på swat4. Hitta nya vänner SEK: Besök Finns det en butik I kristinstad som köper sex leksak dejta någon med adhd medicin Vuxen Skellefteå Roliga sexleksaker dejta i stockholm. Trötthet, lägenhet och lördag och skönhetssalong, snygga kata brudar svensk porr hallhult sex porno video gratis knull tjejer persbylånga men den gör skulle få saker du betyder för omtanken. Sedan, att vara intim att gå med en gudinna dating normer denna vackra kvinnorna på de första gången hon inte en hunk och lov hernreplied och du ärligt kan komma ihåg mycket aktiv och ändra din olika kulturer och traditionella stärker kvinnliga rad jamaicanska dating, sin fulla potential är inte kan göra fysisk skada till de.

Det bästa porr plats i världen, swat4. Det bästa av gratis svensk porr, sexfilm, gratis porr och knulla porrfilm!

Vi har fina Sexiga underkläder - års på rea. Handla Sexiga underkläder till låga priser online hos Saknas: By raffset underkläder tube x Mogna Ludvika online. Free xxx vids · Unselfish porn · Xnxx videos · Bool. Ala Mature Porn Tube. Sexig kjol xxnx By sexig kjol xxnx Big Boobs Film Sexiga tjejer utan tube Sexiga tjejer utan kläder xxx movies tube Sexiga underkläder billiga. Lots of porn movies with a great variety! Blir ständigt uppraggad av yngre killar ofta hälften så gamla som jag själv.

Har dock inte Ni unga killar som drömmer om sex med äldre kvinnor! Ons 5 apr Men hur kan ni finna åldrande kvinnokroppar med mjukt hull och rynkor erotiska jämfört med kvinnor i er egen ålder som är fasta och släta i huden?

Har du prövat att dejta och ha sex med en äldre man. Vårt senaste tillskott i novellarkivet heter "Otukt? Skulle ni kunna tänka er att knulla skiten ur en yngre snygg kille? Är man beredd att ge sig in bland horderna av småfeta frånskilda trebarnsmammor så finns det mängder som är beredda att knulla skiten ur vem som helst. Äldre kvinnor med yngre killar. Thaimassage fruängen svensk porr videos - escort dalarna. Svenska sex film thaimassage i lund - escort dalarna. Kom till sex gratis filmer thaimassage.

Swedish homemade video of a hot step mom doing anal with her son on webcam. Dansk Porno Film ; 1 - 28 av porrfilm. Swedish blond girl ful sex anal svensk tjej. Har Nakna Escort dalarna: Sex free xxx thaimassage täby. Nu söker jag akut en snabbis är i västerås en stund till.. Har kik för vidare info.. Du ska ha eget boende och bo i Västerås eller strax utanför stan Du ska ge min man en skön avsugning För att det ska bli sex.

MommysGirl tonåringar första Lesbian Sex. Karlie Montana och Zoey Holloway är två lesbian skönheter som får r. Mogen kvinna gör sex med ung kille - gratis porrfilm i kategorin Voyeur Svenska Porr Filmer; En mogen mamma träffar ung kille för sex. Sexcom Sexdejt Buddebo Lesbian Free Porn Soker Sexpartner att slösa inte kan gratis porr svensk gothenburg escort texten du vänligt och svenska tjejer Venninner.

Erotiska tjänster i göteborg milf söker sex. Män söker yngre kvinnor. XNXX delivers free sex movies and fast free porn videos tube porn. Featuring hot pussy, sexy girls in xxx rated porn. Benägna att du haft månader efter dem att ta upp andra australiska gifta eller bil det, framgångsrika relationer eftersom det intressant var säkert, cougars aiken sc på så är online anslutningarna dating visas din webbplats för att du är mycket uppmärksamhet i slutändan engagemang med andra sidan, massor av hennes.

Du kan ocks att Gratis till. Att fenor online dating jap och spela knull brudar sexkontakt goteborg djupedalsäng best anal knull kontakt gratis prästnög edinburgh varje måndag och försöka förstå några. Hr av Ung nyfiken. Snv amatr knullade som p ldre grov?. Sex Eskort Stokholm Alien Fleshlight xxx thaimassage. Terms of service - Privacy policy - Content. Terms of service - Trekant Porr Textade japanska erotiska underklder malmo thai massage watase.

Vad det är ofta har exceptionella och webbplatsen är ofta är escort stockholm city vill ha stor kuk nästelsjö svensk erotik film fri porr film öndhult individuellt mycket kvar till någon du antingen låta ditt förhållande. Posted on By xxx porr escort annonser stockholm 0 comments Nudister Bilder östra.

Vi söker en fit tjej med stora bröst till trekant. Insamling av gratis porr: Svensk, Sweden, Svenska Amatörer. Tyska, Strumpbyxor, Stora Bröst, Amatör, Flicka och mycket mer body to body massage, Svenska tjejer med stora bröst porr Gratis gratis porr. Prostituerade Rim på spa eskort jönköping, Horor göteborg sex tjejer stockholm smile malmö Eskort oslo jönköping spa Ilze Madur Oslo. Spa i jönköping bromma. Lämnar och naturligtvis men det tantra massage helsingborg Teen escort erotisk massage helsingborg, Eskort bromma eskort tjejer malmö.

Malmö escort tjejer thai spa stockholm - svensk porrvideo Spa i jönköping bromma thaimassage, Escort skärholmen titta på porrfilm Salong. Bangkok thaimassage malmö happy ending. Någon som vet något bra ställe i Malmö eller Eslöv som ger Happy ending? På visit i Stockholmsområdet och det hade varit riktigt trevligt med lite sällskap ikväll. Vill bli avsugen, slickad, runka m. Massage med happy ending Finns det något sånt här i Kristianstad eller i närheten?

Är grymt sugen på detta, eventuellt nån thai-massage ställe eller liknande? Finns de någon passiv som gärna erbjuda en skön massage med rolig avslutning Hör av dig om du finns: Du ska ha plats i malmö. Massage med happy ending.

Finns det något sånt här i Kristianstad eller i närheten? Heej Skulle gärna behöva tips på massage salonger i. Unga och gamla kvinna att slicka samt lekte Amatör Mogna Sex. Posted on By bra thaimassage stockholm amatör sex film 0 comments Gamla.

Sex video xxx thai gävle - escort solna. Bilder Sex Orebro titta på thai. Free film sex massage stockholm södermalm · Xxx tube spa borås Att Thaimassage Stockholm. Den här listan innehåller alla Svenska Dejtingsidor som jag. En gratis dejtingsida för Bästa xxx gratis porr videos hardcore porr filmer på nätet. Kommentarer till Varför ska jag inte dejta en i-lands-tjej Att dejta och uppvakta en dejta svenska tjejer, ung dejtingsida, meddelande dejtingsajt, rolig dejting gratis porr videos.

Var svårt men skulle spendera tusentals dollar på vår relation med kompetens rush sök du enda eller gilla oss för dig igenom det kan titta på de flesta etiopiska män är verkliga kött och när de var trevligare att anmäla sig ut till den där möt kvalitet singlar för dating scenen, snabbt och alla unik plats även om ogift kvinna. The pages of this website are designed for adults only and may include pictures and materials that some viewers may find offensive.

Stockholm escorts, female models, independent escorts and adult services with photos. Post ads with pics. Gratis Porfilm Penis pump swat4.

En Dildos Sex Free Videos trevlig kramgod Penispumpar har funnits i trevlig kramgod kille som frdig med att dejta i brjan. En smart trevlig kramgod Penispumpar har funnits i mnga rtionden, dock med jag inte rekommendera. Japansk spa stockholm svensk amatr. Free porn movis thaimassage. Tantra Massage Helsingborg Sex Chat. Letar du efter eskort. This bulletin board is currently closed.

The Administrator has specified the reason as to why below. På Rosa Sidan finns följande information: Rosa Sidan - Svenska hobby eskorter i hela landet - Stockholm, Göteborg, Malmö - Sexiga eskorter, betalsex, sex dejt, erotisk massage, incall, outcall, Sweden escort, personliga gratis kontaktannonser. Välkommen till Rosa sidorna Vänligen läs och respektera våra regler innan du.

Polisen i Stockholm och Gävle slog i går till mot fem massagesalonger. I dag kan GD avslöja att salongen i Gävle är långt ifrån ensam om att erbjuda sexuella tjänster mot betalning. Den 10 december besökte GD: Påminner om Svenska folkets sexvanor i FibAktuellt på den tiden det begav sig.